Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Executeur. Kosten van de executele. Schulden en kosten van de nalatenschap.

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Kosten van de executele. Schulden en kosten van de nalatenschap.

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of kosten van de executele schulden waren van de nalatenschap. De erfgenaam stelt dat een deel van de kosten die door de executeur ten laste van de nalatenschap zijn gebracht onredelijk zijn. Volgens de erfgenaam behoren de kosten van huur van auto’s en appartementen niet ten laste van de nalatenschap te worden gebracht. De executeur voert hiertegen aan dat de kosten die zijn opgevoerd na het overlijden van erflater daadwerkelijk gemaakte kosten [...]

Executeur. Vereffening. Zijn de goederen van de nalatenschap ruimschoots voldoende om de schulden te voldoen? Verdeling.

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Vereffening. Zijn de goederen van de nalatenschap ruimschoots voldoende om de schulden te voldoen? Verdeling.

De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de taken van de executeur, over de vereffening en de verdeling van een nalatenschap. De erfgenaam verzoekt dat de rechter de verdeling van de nalatenschap vaststelt op grond van 3:185 Burgerlijk Wetboek (BW). Executeur. Vereffening. Goederen nalatenschap ruimschoots voldoende om de schulden te voldoen? Verdeling. De rechter oordeelt als volgt. Omdat er een tot voldoening van de opeisbare schulden van de nalatenschap bevoegde executeur is, die heeft aangetoond dat de goederen van de nalatenschap [...]

Ontslag van de executeur. Tekortkoming? Taken van de executeur. Boedelbeschrijving. Erfbelasting.

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur. Tekortkoming? Taken van de executeur. Boedelbeschrijving. Erfbelasting.

Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het ontslag van een executeur. De verzoekster heeft het verzoek gedaan in haar hoedanigheid van erfgenaam. De erfgenaam verzoekt om de executeur op grond van artikel 4:149 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) als executeur te ontslaan. Hiertoe wordt aangevoerd dat de executeur weigert om de door erflaatster gedane schenkingen te erkennen. Ter onderbouwing van haar stelling dat het schenkingen betreft, heeft verzoekster ter terechtzitting een brief van een tante overgelegd. Ter terechtzitting heeft [...]

Executeur. Procesvertegenwoordiging en procesbevoegdheid. Niet ontvankelijkheid van de erfgenamen in hun vordering?

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Procesvertegenwoordiging en procesbevoegdheid. Niet ontvankelijkheid van de erfgenamen in hun vordering?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 4 september 2019 uitspraak gedaan over de procesvertegenwoordiging tijdens de executele en de uitsluitende procesbevoegdheid van de executeur. Het meest verstrekkende verweer van de executeur [...]

Ontslag van een vereffenaar. Einde van de taak van de executeur? Beneficiaire aanvaarding.

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van een vereffenaar. Einde van de taak van de executeur? Beneficiaire aanvaarding.

De Rechtbank Limburg heeft op 27 mei 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een vereffenaar. Bij testament heeft de erflaatster over haar nalatenschap beschikt en verweersters [...]

Rekening en verantwoording door executeur. Verrekening vordering van de executeur op nalatenschap? Processueel ondeelbare rechtsverhouding.

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Rekening en verantwoording door executeur. Verrekening vordering van de executeur op nalatenschap? Processueel ondeelbare rechtsverhouding.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 3 april 2019 uitspraak gedaan over de verrekening van een vordering op de nalatenschap en over de processueel ondeelbare rechtsverhouding. De erfgenaam heeft verklaard dat [...]

Gewichtige redenen voor ontslag executeur? Wantrouwen. Belangen van erfgenamen.

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Gewichtige redenen voor ontslag executeur? Wantrouwen. Belangen van erfgenamen.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een ontslag van een executeur. Waren er gewichtige redenen voor het ontslag van de executeur? Ingevolge artikel 4:144, eerste lid, [...]

De bevoegdheid van een deelgenoot en van de executeur om achterstallige betalingen te innen.

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor De bevoegdheid van een deelgenoot en van de executeur om achterstallige betalingen te innen.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 28 mei 2019 uitspraak gedaan over de bevoegdheid van een deelgenoot en van de executeur om achterstallige betalingen te innen. In het tussenarrest heeft het [...]

Geschil tussen erfgenamen en executeur. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig gemaakt. Toch wordt een kort geding gestart. Dient de uitkomst van de bodemprocedure te worden afgewacht?

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Geschil tussen erfgenamen en executeur. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig gemaakt. Toch wordt een kort geding gestart. Dient de uitkomst van de bodemprocedure te worden afgewacht?

De Rechtbank Gelderland heeft op 29 maart 2019 uitspraak gedaan over de vraag of in een geschil tussen erfgenamen en de executeur een de uitkomst van een aanhangig gemaakte bodenprocedure [...]

Oudere blog items

Afwikkeling van een nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur. Komen de kosten van het beheer voor rekening van de nalatenschap?

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling van een nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur. Komen de kosten van het beheer voor rekening van de nalatenschap?

Executele. Kostenvergoeding en verzoek aan de rechter om het loon van de executeur vast te stellen.

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Kostenvergoeding en verzoek aan de rechter om het loon van de executeur vast te stellen.

Ontslag van de executeur. Gewichtige reden voor ontslag? Volmacht tot beheer.

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur. Gewichtige reden voor ontslag? Volmacht tot beheer.

Executeur. Voldoende belang bij een rechterlijk bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving? Artikel 672 Rv.

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Voldoende belang bij een rechterlijk bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving? Artikel 672 Rv.

Executele. Bevoegdheid van de deelgenoot en de van executeur tot het innen van een geldvordering.

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Bevoegdheid van de deelgenoot en de van executeur tot het innen van een geldvordering.

Executeur. Kosten van de executele. Redelijk gemaakte kosten.

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Kosten van de executele. Redelijk gemaakte kosten.

Verdeling van een nalatenschap. Taken van de executeur. Onttrekken van gelden door de executeur?

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Taken van de executeur. Onttrekken van gelden door de executeur?

Heeft de executeur onrechtmatig gehandeld of is de executeur tekort geschoten in zijn taak?

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Heeft de executeur onrechtmatig gehandeld of is de executeur tekort geschoten in zijn taak?

Afspraak tussen executeur en de erfgenamen over de vergoeding van de door de executeur te maken kosten? Bewijs.

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afspraak tussen executeur en de erfgenamen over de vergoeding van de door de executeur te maken kosten? Bewijs.

Hoever strekt de informatieplicht van de executeur indien de legitimaris daarom vraagt?

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Hoever strekt de informatieplicht van de executeur indien de legitimaris daarom vraagt?

Ontslag van de executeur. Komen de advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt in de ontslagprocedure voor zijn eigen rekening?

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur. Komen de advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt in de ontslagprocedure voor zijn eigen rekening?

Afwikkeling nalatenschap. Vervanging executeur. Loon executeur in afwijking regeling testament. Redelijkheid en billijkheid.

24 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling nalatenschap. Vervanging executeur. Loon executeur in afwijking regeling testament. Redelijkheid en billijkheid.

Taken van de executeur. Voldoen van schulden. Is de executele geëindigd?

22 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Taken van de executeur. Voldoen van schulden. Is de executele geëindigd?

Rechtsmacht Nederlandse rechter bij internationale erfenis. Vordering executeur tot tussenkomst in geschil tussen erfgenamen over hun aandeel in de nalatenschap.

11 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Rechtsmacht Nederlandse rechter bij internationale erfenis. Vordering executeur tot tussenkomst in geschil tussen erfgenamen over hun aandeel in de nalatenschap.

Onrechtmatige daad executeur? Dagvaarden van de executeur. In persoon of in hoedanigheid?

3 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatige daad executeur? Dagvaarden van de executeur. In persoon of in hoedanigheid?

Tekortschieten van de executeur? Beheer van boedelgelden. Onrechtmatige daad? Onttrekken van gelden?

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Tekortschieten van de executeur? Beheer van boedelgelden. Onrechtmatige daad? Onttrekken van gelden?

Verzoek van de executeur tot het stellen van een termijn voor de aanvaarding van een nalatenschap. Is een verlenging van de termijn mogelijk?

20 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek van de executeur tot het stellen van een termijn voor de aanvaarding van een nalatenschap. Is een verlenging van de termijn mogelijk?

Verdeling nalatenschap. Executeur in taak tekortgeschoten? Gestoorde geestvermogen erflater? Schulden van de nalatenschap. Executeurskosten.

14 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling nalatenschap. Executeur in taak tekortgeschoten? Gestoorde geestvermogen erflater? Schulden van de nalatenschap. Executeurskosten.

Executeur verzoekt verdeling nalatenschap door de rechter. Het ter beschikking stellen van de goederen van de nalatenschap. Waren alle erfgenamen bekend en opgeroepen?

6 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur verzoekt verdeling nalatenschap door de rechter. Het ter beschikking stellen van de goederen van de nalatenschap. Waren alle erfgenamen bekend en opgeroepen?

Executeur. Zijn de advocaatkosten een schuld van de nalatenschap? De advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt moeten in dit geval voor zijn eigen rekening blijven.

28 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Zijn de advocaatkosten een schuld van de nalatenschap? De advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt moeten in dit geval voor zijn eigen rekening blijven.

Ontslag van de executeur? Taken van de executeur. Boedelbeschrijving. Is de executele al geëindigd?

22 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur? Taken van de executeur. Boedelbeschrijving. Is de executele al geëindigd?

Executeur. Vordering tot verdeling van nalatenschap waarvan executele nog niet is voltooid. Afleggen rekening en verantwoording? Schulden van de nalatenschap. Beheer.

15 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Vordering tot verdeling van nalatenschap waarvan executele nog niet is voltooid. Afleggen rekening en verantwoording? Schulden van de nalatenschap. Beheer.

Executeur en bewindvoerder. Beschermingsbewind. Tegenstrijdig belang? Rekening en verantwoording. Voorwaardelijke verdeling door de rechter.

8 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur en bewindvoerder. Beschermingsbewind. Tegenstrijdig belang? Rekening en verantwoording. Voorwaardelijke verdeling door de rechter.

Tekortschieten als bewindvoerder en executeur. Beheer. Verstrekken van een geldlening. Afleggen van rekening en verantwoording.

1 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Tekortschieten als bewindvoerder en executeur. Beheer. Verstrekken van een geldlening. Afleggen van rekening en verantwoording.

Executeur. Beneficiaire aanvaarding. Vereffening. Zijn de goederen van de nalatenschap ruimschoots toereikend ter voldoening van de schulden? Boedelbeschrijving.

26 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Beneficiaire aanvaarding. Vereffening. Zijn de goederen van de nalatenschap ruimschoots toereikend ter voldoening van de schulden? Boedelbeschrijving.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie