Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Privatieve bevoegdheid van de executeur. Procederen namens de nalatenschap.

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Privatieve bevoegdheid van de executeur. Procederen namens de nalatenschap.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 4 september 2019 uitspraak gedaan over de privatieve bevoegdheid van de executeur tot het procederen namens de nalatenschap. Het meest verstrekkende verweer van gedaagde als executeur is het beroep op niet-ontvankelijkheid van eiser. Volgens gedaagde mag alleen de executeur, en niet eiser zelf, de onderhavige procedure instellen. Privatieve bevoegdheid van de executeur. Procederen namens de nalatenschap. De rechter oordeelt als volgt. Slechts de executeur had de onderhavige vordering mogen instellen. Ingevolge artikel 4:145 lid 2 BW vertegenwoordigt de executeur [...]

Ontslag executeur? Verzoek tot benoeming van een deskundige. Taxatie. Onderbewindstelling.

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag executeur? Verzoek tot benoeming van een deskundige. Taxatie. Onderbewindstelling.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 16 mei 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van de executeur en een verzoek tot benoeming van een deskundige. Ontslag executeur? Verzoek tot benoeming van een deskundige. Taxatie. Onderbewindstelling. De rechter oordeelt met betrekking tot het verzoek tot benoeming van een deskundige als volgt. In het testament is een legaat opgenomen. Dat legaat behelst een vordering jegens de erfgenaam tot betaling van een geldsom. Om het beloop van die vordering (de ‘grootte’) te kunnen vaststellen dienen [...]

Executeur. Afgifte van een legaat. Legitieme. De executeur en de erfgenamen zijn gehouden inlichtingen aan de legitimaris te verstrekken.

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Afgifte van een legaat. Legitieme. De executeur en de erfgenamen zijn gehouden inlichtingen aan de legitimaris te verstrekken.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 juli 2019 uitspraak gedaan over de verplichting van de executeur en de erfgenamen om aan de legitimaris inlichtingen te verstrekken. In het testament heeft erflater twee legaten ten gunste van zijn zoon opgenomen, het legaat van het één/vierde deel van de inboedel en het legaat van het vruchtgebruik van het fonds. De schulden uit deze legaten rusten op alle erfgenamen. De executeur had, met uitsluiting van de andere erfgenamen, de taak zorg te dragen voor de nakoming [...]

Ontslag executeur vanwege een ernstig wantrouwen dat erfgenaam heeft tegenover de executeur? Verdelingsbevoegdheid van de executeur.

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag executeur vanwege een ernstig wantrouwen dat erfgenaam heeft tegenover de executeur? Verdelingsbevoegdheid van de executeur.

De Rechtbank Limburg heeft op 31 oktober 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een executeur vanwege een ernstig wantrouwen dat de erfgenaam had tegenover de executeur. [...]

Executeur. Kosten van de executele. Schulden en kosten van de nalatenschap.

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Kosten van de executele. Schulden en kosten van de nalatenschap.

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of kosten van de executele schulden waren van de nalatenschap. De erfgenaam stelt dat een deel van de [...]

Executeur. Vereffening. Zijn de goederen van de nalatenschap ruimschoots voldoende om de schulden te voldoen? Verdeling.

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Vereffening. Zijn de goederen van de nalatenschap ruimschoots voldoende om de schulden te voldoen? Verdeling.

De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de taken van de executeur, over de vereffening en de verdeling van een nalatenschap. De erfgenaam verzoekt dat de rechter [...]

Ontslag van de executeur. Tekortkoming? Taken van de executeur. Boedelbeschrijving. Erfbelasting.

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur. Tekortkoming? Taken van de executeur. Boedelbeschrijving. Erfbelasting.

Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het ontslag van een executeur. De verzoekster heeft het verzoek gedaan in haar hoedanigheid van erfgenaam. De erfgenaam verzoekt om de [...]

Executeur. Procesvertegenwoordiging en procesbevoegdheid. Niet ontvankelijkheid van de erfgenamen in hun vordering?

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Procesvertegenwoordiging en procesbevoegdheid. Niet ontvankelijkheid van de erfgenamen in hun vordering?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 4 september 2019 uitspraak gedaan over de procesvertegenwoordiging tijdens de executele en de uitsluitende procesbevoegdheid van de executeur. Het meest verstrekkende verweer van de executeur [...]

Ontslag van een vereffenaar. Einde van de taak van de executeur? Beneficiaire aanvaarding.

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van een vereffenaar. Einde van de taak van de executeur? Beneficiaire aanvaarding.

De Rechtbank Limburg heeft op 27 mei 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een vereffenaar. Bij testament heeft de erflaatster over haar nalatenschap beschikt en verweersters [...]

Oudere blog items

Rekening en verantwoording door executeur. Verrekening vordering van de executeur op nalatenschap? Processueel ondeelbare rechtsverhouding.

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Rekening en verantwoording door executeur. Verrekening vordering van de executeur op nalatenschap? Processueel ondeelbare rechtsverhouding.

Gewichtige redenen voor ontslag executeur? Wantrouwen. Belangen van erfgenamen.

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Gewichtige redenen voor ontslag executeur? Wantrouwen. Belangen van erfgenamen.

De bevoegdheid van een deelgenoot en van de executeur om achterstallige betalingen te innen.

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor De bevoegdheid van een deelgenoot en van de executeur om achterstallige betalingen te innen.

Geschil tussen erfgenamen en executeur. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig gemaakt. Toch wordt een kort geding gestart. Dient de uitkomst van de bodemprocedure te worden afgewacht?

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Geschil tussen erfgenamen en executeur. Tussen partijen is bodemprocedure aanhangig gemaakt. Toch wordt een kort geding gestart. Dient de uitkomst van de bodemprocedure te worden afgewacht?

Afwikkeling van een nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur. Komen de kosten van het beheer voor rekening van de nalatenschap?

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling van een nalatenschap. Bevoegdheden van de executeur. Komen de kosten van het beheer voor rekening van de nalatenschap?

Executele. Kostenvergoeding en verzoek aan de rechter om het loon van de executeur vast te stellen.

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Kostenvergoeding en verzoek aan de rechter om het loon van de executeur vast te stellen.

Ontslag van de executeur. Gewichtige reden voor ontslag? Volmacht tot beheer.

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur. Gewichtige reden voor ontslag? Volmacht tot beheer.

Executeur. Voldoende belang bij een rechterlijk bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving? Artikel 672 Rv.

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Voldoende belang bij een rechterlijk bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving? Artikel 672 Rv.

Executele. Bevoegdheid van de deelgenoot en de van executeur tot het innen van een geldvordering.

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Bevoegdheid van de deelgenoot en de van executeur tot het innen van een geldvordering.

Executeur. Kosten van de executele. Redelijk gemaakte kosten.

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Kosten van de executele. Redelijk gemaakte kosten.

Verdeling van een nalatenschap. Taken van de executeur. Onttrekken van gelden door de executeur?

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Taken van de executeur. Onttrekken van gelden door de executeur?

Heeft de executeur onrechtmatig gehandeld of is de executeur tekort geschoten in zijn taak?

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Heeft de executeur onrechtmatig gehandeld of is de executeur tekort geschoten in zijn taak?

Afspraak tussen executeur en de erfgenamen over de vergoeding van de door de executeur te maken kosten? Bewijs.

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afspraak tussen executeur en de erfgenamen over de vergoeding van de door de executeur te maken kosten? Bewijs.

Hoever strekt de informatieplicht van de executeur indien de legitimaris daarom vraagt?

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Hoever strekt de informatieplicht van de executeur indien de legitimaris daarom vraagt?

Ontslag van de executeur. Komen de advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt in de ontslagprocedure voor zijn eigen rekening?

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur. Komen de advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt in de ontslagprocedure voor zijn eigen rekening?

Afwikkeling nalatenschap. Vervanging executeur. Loon executeur in afwijking regeling testament. Redelijkheid en billijkheid.

24 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afwikkeling nalatenschap. Vervanging executeur. Loon executeur in afwijking regeling testament. Redelijkheid en billijkheid.

Taken van de executeur. Voldoen van schulden. Is de executele geëindigd?

22 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Taken van de executeur. Voldoen van schulden. Is de executele geëindigd?

Rechtsmacht Nederlandse rechter bij internationale erfenis. Vordering executeur tot tussenkomst in geschil tussen erfgenamen over hun aandeel in de nalatenschap.

11 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Rechtsmacht Nederlandse rechter bij internationale erfenis. Vordering executeur tot tussenkomst in geschil tussen erfgenamen over hun aandeel in de nalatenschap.

Onrechtmatige daad executeur? Dagvaarden van de executeur. In persoon of in hoedanigheid?

3 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatige daad executeur? Dagvaarden van de executeur. In persoon of in hoedanigheid?

Tekortschieten van de executeur? Beheer van boedelgelden. Onrechtmatige daad? Onttrekken van gelden?

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Tekortschieten van de executeur? Beheer van boedelgelden. Onrechtmatige daad? Onttrekken van gelden?

Verzoek van de executeur tot het stellen van een termijn voor de aanvaarding van een nalatenschap. Is een verlenging van de termijn mogelijk?

20 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek van de executeur tot het stellen van een termijn voor de aanvaarding van een nalatenschap. Is een verlenging van de termijn mogelijk?

Verdeling nalatenschap. Executeur in taak tekortgeschoten? Gestoorde geestvermogen erflater? Schulden van de nalatenschap. Executeurskosten.

14 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling nalatenschap. Executeur in taak tekortgeschoten? Gestoorde geestvermogen erflater? Schulden van de nalatenschap. Executeurskosten.

Executeur verzoekt verdeling nalatenschap door de rechter. Het ter beschikking stellen van de goederen van de nalatenschap. Waren alle erfgenamen bekend en opgeroepen?

6 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur verzoekt verdeling nalatenschap door de rechter. Het ter beschikking stellen van de goederen van de nalatenschap. Waren alle erfgenamen bekend en opgeroepen?

Executeur. Zijn de advocaatkosten een schuld van de nalatenschap? De advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt moeten in dit geval voor zijn eigen rekening blijven.

28 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Zijn de advocaatkosten een schuld van de nalatenschap? De advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt moeten in dit geval voor zijn eigen rekening blijven.

Ontslag van de executeur? Taken van de executeur. Boedelbeschrijving. Is de executele al geëindigd?

22 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur? Taken van de executeur. Boedelbeschrijving. Is de executele al geëindigd?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie