Aansprakelijkheid executeur

Het is voor de executeur van een nalatenschap van groot belang om goed na te denken over het aanvaarden van zijn benoeming. Het zijn van executeur is geen vrijblijvende rol, de werkzaamheden kunnen veel tijd in beslag nemen en worden niet altijd geldelijk beloond. Een executeur die zijn werk niet goed doet loopt bovendien het risico dat hij aansprakelijk wordt gesteld. Een executeur kan ook worden ontslagen.

Onze advocaat executeur kan u adviseren bij uw werkzaamheden als executeur. Ook kunnen wij u adviseren als u problemen hebt met een executeur. Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Zorgvuldig executeur

Een executeur moet zijn werk zorgvuldig verrichten. Dat betekent dat de executeur bij zijn beslissingen de belangen van de erfgenamen optimaal moet behartigen. Dat betekent dat schulden zo snel mogelijk moeten worden voldaan, ook om te voorkomen dat de rente oploopt, dat een woning bij dalende huizenprijzen zo snel mogelijk wordt verkocht, dat een woning niet tegen een te lage prijs wordt verkocht, dat vermogen wordt bewaard op een rekening met een zo hoog mogelijke rente etc.

Let op: de executeur behartigt de belangen van alle erfgenamen, ook wanneer de onderlinge verhoudingen tussen de erfgenamen onderling of met de executeur niet optimaal zijn.

Bij de vraag of een executeur zorgvuldig heeft gehandeld, spelen alle bijbehorende omstandigheden een rol. Van een juridisch geschoolde executeur, bijvoorbeeld een notaris, wordt meer verwacht dan van een leek. De normen waaraan het zorgvuldig handelen van een executeur wordt getoetst zijn dan ook niet altijd dezelfde.

Ook hier geldt dat de executeur bij belangrijke beslissingen er goed aan doet om vooraf in overleg te treden met de erfgenamen. Executeurs die niet zorgvuldig hebben gehandeld, hebben daarmee onrechtmatig gehandeld jegens de erfgenamen en kunnen daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer een erfgenaam tot executeur is benoemd en de verhouding met een of meerdere andere erfgenamen is verstoord, dient de executeur zich goed af te vragen of hij de benoeming wil aanvaarden. Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Erfbelasting en de executeur

Sinds 1 januari 2012 is de executeur verplicht de aangifte erfbelasting te ondertekenen. De executeur is ook hoofdelijk aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde erfbelasting. Dit brengt vooral risico’s met zich mee wanneer erfgenamen (buitenlandse) bestanddelen van de nalatenschap bewust of onbewust verzwijgen. De executeur is namelijk ook aansprakelijk voor een eventuele naheffingsaanslag.

De executele is geen vrijblijvende erebaan. Er moet soms hard gewerkt worden en een executeur kan tegen veel weerstand aan lopen en worden ontslagen. De executeur kan er ook voor kiezen om zijn benoeming niet te aanvaarden. De advocaat executeur kan u adviseren bij het maken van een keuze en u wijzen op de risico’s. Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

Uitspraken over aansprakelijkheid van een executeur

Onze advocaat executeur zet voor u enige relevante uitspraken op een rijtje:

–  Rechtbank Den Haag 23 maart 2016: executeur heeft een foute berekening gemaakt van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden en had uit moeten gaan van bewijsvermoeden van artikel 1: 141 lid 3 BW. Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.

–  Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10 mei 2016: het gebeurt nog steeds dat advocaten vergeten de executeur in diens hoedanigheid van executeur te dagvaarden. Het Hof kan het ook niet uit de dagvaarding afleiden. Onze advocaat executeur is een expert in het procesrecht, bel: 020-3980150.

–  Rechtbank Rotterdam 22 juni 2016: [gedaagde] diende als executeur op grond van het bepaalde in artikel 4:144 lid 1 BW de goederen der nalatenschap te beheren en de schulden der nalatenschap – waaronder het afgeven van legaat van inboedel alsmede het legaat ter grootte van een/vierde aandeel in de nalatenschap – te voldoen. Nu zij in die taak tekort is geschoten, is zij tot vergoeding jegens [zoon erflater] verplicht. Anders dan [gedaagde] heeft betoogd, behoeven voor de toewijsbaarheid van deze vordering niet alle erfgenamen in de procedure te zijn betrokken, nu deze verplichting op de executeur rust. Bel onze advocaat executeur als u vragen heeft over een executeur: 0202-3980150.