toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Executele. Geschil tussen erfgenamen, tevens executeurs, over afwikkeling van een nalatenschap. Machtiging tot het te gelde maken van de woning?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 4 mei 2020 uitspraak gedaan over een machtiging tot het te gelde maken van een woning uit de nalatenschap. Partijen zijn broers en zus van elkaar. In het testament zijn partijen tot erfgenamen benoemd, onder bezwaar van een aan de kleinkinderen verstrekt legaat. Partijen zijn in het testament tevens benoemd [...]

Door | 10 augustus 2020

Taak van een afwikkelingsbewindvoerder en van een executeur. Inning van een geldlening. Beslaglegging.

De Rechtbank Limburg heeft op 8 juni 2020 uitspraak gedaan over de Taken van een afwikkelingsbewindvoerder en van de executeur. Op 2 januari 2020 is de erflaatster overleden. Erflaatster heeft bij testament van over haar laatste wil beschikt en onder meer haar vier kleinkinderen, ieder voor een gelijk deel tot erfgenamen benoemd en gedaagde tot afwikkelingsbewindvoerder en [...]

Door | 3 augustus 2020

Executele. Partiële verdeling mogelijk tijdens executele? Vordering tot nakoming overeenkomst met de executeur.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 22 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of partiële verdeling van een nalatenschap mogelijk was tijdens de executele. Eiseres heeft nader toegelicht dat zij met haar vorderingen bedoelt om nakoming te vorderen van de partiële verdelingsafspraken die gedaagde in zijn hoedanigheid van executeur met eiseres zou hebben gemaakt. Executele. [...]

Door | 6 juli 2020

Executele. Testamentair-executeur verplicht tot het afleggen van rekening en verantwoording? Drie-sterren-executeur. Uitleg van testament. Informatieplicht.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 22 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een testamentair-executeur verplicht was tot het afleggen van rekening en verantwoording. Tussen partijen staat vast dat de taak van gedaagde als afwikkelingsbewindvoerder inmiddels is geëindigd en de taak van gedaagde als executeur nog niet. Partijen verschillen van mening over de vraag [...]

Door | 29 juni 2020

Vordering van erfgenaam tot het afleggen van rekening en verantwoording door executeur-afwikkelingsbewindvoerder.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 16 juni 2020 uitspraak gedaan over een vordering van erfgenaam tot het afleggen van rekening en verantwoording door executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Door middel van de grief betoogt appellante dat de vordering tot veroordeling van de executeurs om rekening en verantwoording af te leggen ten onrechte is afgewezen. Appellante heeft hiertoe, verkort weergegeven, [...]

Door | 22 juni 2020

Beheer door de executeur. Behoort de benoeming van een nieuwe bestuurder van een B.V. tot de taak van de executeur?

De Rechtbank Limburg heeft op 28 mei 2020 uitspraak gedaan in kort geding over de vraag of de benoeming van een nieuwe bestuurder tot de taak van de executeur behoorde. Bij dagvaarding heeft eiseres aanvankelijk de benoeming van een door de voorzieningenrechter aan te wijzen bestuurder gevorderd. De executeur heeft zich op het standpunt gesteld [...]

Door | 15 juni 2020

Ontslag executeur. Gewichtige reden. Verschaffen van inlichtingen. Opmaken van boedelbeschrijving. Verplichting tot doen van aangifte erfbelasting.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 27 februari 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een executeur. Verzoeker vraagt verweerder op grond van artikel 4:149 lid 2 van het Burgerlijk wetboek (BW) te ontslaan als executeur in de nalatenschap. Hij voert daartoe aan dat er sprake is van gewichtige redenen. Verweerder verstrekt namelijk [...]

Door | 8 juni 2020

Executele. Beroep op legitieme. Vordering ingesteld tegen executeur. Hoedanigheid executeur die tevens enig erfgenaam is.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 17 maart 2020 uitspraak gedaan over een vordering, ingesteld tegen de executeur, in verband met de legitieme. Appellante heeft in eerste aanleg een beroep gedaan op verrekening van de vordering van de nalatenschap op haar in verband met de restant-koopsom van haar aandeel in de woning met haar vordering op [...]

Door | 1 juni 2020

Kort geding. Geschil tussen mede-executeurs. Machtiging tot beheer van de nalatenschap? Machtiging te gelde maken van een woning?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 4 mei 2020 uitspraak gedaan in kort geding in een geschil tussen executeurs over de afwikkeling van een nalatenschap. Partijen zijn broers en zus van elkaar. Moeder, de erflaatster, heeft een testament laten opmaken. In het testament zijn partijen tot erfgenamen benoemd. Partijen hebben de nalatenschap allen zuiver aanvaard. Partijen [...]

Door | 25 mei 2020

Executele. Afleggen van rekening en verantwoording door de executeur over een ingehouden geldbedrag. Is de vordering een schuld van de nalatenschap?

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur. Ter comparitie hebben partijen overeenstemming bereikt over de afwikkeling van de nalatenschap met betrekking tot de woning. Eiseres heeft ter comparitie verklaard dat gedaagde inmiddels rekening en verantwoording heeft afgelegd, maar dat alleen de € 11.000,- [...]

Door | 18 mei 2020