toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Kort geding. Geschil tussen mede-executeurs. Machtiging tot beheer van de nalatenschap? Machtiging te gelde maken van een woning?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 4 mei 2020 uitspraak gedaan in kort geding in een geschil tussen executeurs over de afwikkeling van een nalatenschap. Partijen zijn broers en zus van elkaar. Moeder, de erflaatster, heeft een testament laten opmaken. In het testament zijn partijen tot erfgenamen benoemd. Partijen hebben de nalatenschap allen zuiver aanvaard. Partijen [...]

Door | 25 mei 2020

Executele. Afleggen van rekening en verantwoording door de executeur over een ingehouden geldbedrag. Is de vordering een schuld van de nalatenschap?

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur. Ter comparitie hebben partijen overeenstemming bereikt over de afwikkeling van de nalatenschap met betrekking tot de woning. Eiseres heeft ter comparitie verklaard dat gedaagde inmiddels rekening en verantwoording heeft afgelegd, maar dat alleen de € 11.000,- [...]

Door | 18 mei 2020

Executeur. Schulden van de nalatenschap. Taken en bevoegdheden van de executeur. Beheer. Incasseren van een vordering.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de bevoegdheid van de executeur tot het incasseren van een geldvordering. In het tussenarrest heeft het hof samengevat geoordeeld dat appellanten blijkens de inleidende dagvaarding optreden in hun hoedanigheid van executeurs van de nalatenschap van hun moeder en voor zover één van de vorderingen de [...]

Door | 11 mei 2020

Ontslag executeur. Nalaten van het opmaken van een boedelbeschrijving. Nodeloze kosten?

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een executeur vanwege het nalaten van het tijdig opmaken van een boedelbeschrijving. De kantonrechter stelt voorop dat de aanvaarding van een benoeming tot executeur vormvrij is en dat uit de uiterste wil volgt dat verweerster tot executeur van de [...]

Door | 4 mei 2020

Executele. Ontslag van de executeur? Gewichtige redenen voor ontslag.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of er gewichtige redenen aanwezig waren voor het ontslag van de executeur. In het verzoekschrift vraagt verzoeker om de executeur te ontslaan Verzoeker stelt zich op het standpunt dat sprake is van gewichtige redenen. Hij verwijst daar voor naar de omstandigheid dat de [...]

Door | 27 april 2020

Executele. Vaststelling van het loon van de executeur bij onvoorziene omstandigheden.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot het vaststellen van het loon van de executeur bij onvoorziene omstandigheden. Erflater heeft in zijn testament bepaald dat de executeur voor zijn werkzaamheden geen recht heeft op loon. Executele. Vaststelling van het loon van de executeur bij onvoorziene omstandigheden. De rechter oordeelt [...]

Door | 20 april 2020

Executele. Executeur is tevens erfgenaam. Proceskosten. Onnodig procederen? Kosten van rechtsbijstand.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan de executele en de gemaakte proceskosten. De grief ziet op de beslissing van de rechtbank in haar vonnis dat iedere partij de eigen proceskosten draagt. Zulks ten onrechte, volgens de executeur, omdat de proceshandelingen in onderhavige procedure zien op zowel zijn hoedanigheid van executeur als in [...]

Door | 14 april 2020

Reikwijdte van de informatieplicht van de executeur tegenover de legitimaris. Eigen verantwoordelijkheid van de legitimaris.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de reikwijdte van de informatieplicht van de executeur tegenover de legitimaris ter berekening van de legitieme. De rechter ziet zich voor de vraag gesteld wat een executeur of erfgenaam aan een legitimaris moet melden of aan hem dient te verstrekken in de zin van het [...]

Door | 6 april 2020

Executele. Executeur. Bevel tot het opmaken van een boedelbeschrijving

De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verplichting tot het opmaken van een boedelbeschrijving ex artikel 672 Rv. De vraag is of verzoeker voldoende belang bij zijn verzoek heeft. Daarover overweegt de kantonrechter het volgende. Partijen zijn het erover eens dat op de vader de plicht rust te zorgen voor [...]

Door | 30 maart 2020

Executele. Executeur. Privatieve bevoegdheid van de executeur om namens de nalatenschap te procederen.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 4 september 2019 uitspraak gedaan over de privatieve bevoegdheid van de executeur om namens de nalatenschap te procederen Het meest verstrekkende verweer van de advocaat van de gedaagde is het beroep op niet-ontvankelijkheid van eiser. Volgens de advocaat van gedaagde mag alleen de executeur, en niet eiser zelf, de onderhavige [...]

Door | 22 maart 2020