Wat mag een executeur wel/niet?

Wettelijke taken executeur en testament

De taken en bevoegdheden van een executeur staan om te beginnen in de wet. In een testament kunnen de taken en bevoegdheden van een executeur worden uitgebreid of beperkt. In de literatuur (Schols) vindt u het begrip van de executeur met de sterren. De excuteur met één ster mag dan alleen de begrafenis regelen, de excuteur met twee sterren mag ook de nalatenschap beheren en de excuteur met drie sterren is ook afwikkelingsbewindvoerder en mag de erfenis verdelen. Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag via het contactformulier.

Onze advocaat komt de executeur met twee sterren veel tegen in testamenten. Een groot deel van de tekst hieronder gaat dus uit van een dergelijke executeur met de bevoegdheid om de erfenis te beheren, zaken te verkopen en schulden te voldoen. Ook kan er in een testament worden geregeld dat er twee executeurs zijn, die onafhankelijk van elkaar of juist alleen gezamenlijk bevoegd zijn. Als het niet duidelijk is wie de executer is of de executeur weigert zijn werkzaamheden te verrichten kan onze advocaat executeur u bijstaan. Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag via het contactformulier.

Waar moet een executeur mee beginnen?

De executeur moet beginnen met het opstellen van een boedelbeschrijving van de erfenis, dat wil zeggen een stuk waar hij alle activa en passiva van de nalatenschap op een rijtje zet. Daarbij zal hij misschien ook bepaalde zaken moeten laten waarderen als er mogelijk verschil van mening bestaat over de waarde. Onze advocaat kan de excuteur ook dwingen via de kantonrechter om een boedelbeschrijving op te stellen. Als een executeur geen informatie verstrekt aan de erfgenamen over zijn  werkzaamheden kan onze advocaat executeur hem ook dwingen die informatie te verstrekken of hem/haar laten ontslaan.  Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag via het contactformulier.

Verklaring van erfrecht en/of verklaring van executele

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte die wordt gemaakt door een notaris. In de verklaring van erfrecht wordt  opgenomen wie de erfgenamen zijn, of er legatarissen zijn, of er iemand vruchtgebruik krijgt, wie er tot executeur wordt benoemd en wat de bevoegdheden van de executeur zijn.

Soms wordt volstaan met een verklaring van executele, waarin alleen wordt aangegeven wie de executeur is en welke bevoegdheden de executeur heeft.

Hoe dan ook heeft een executeur een verklaring van erfrecht of executele nodig, om naar derden toe duidelijk te maken dat hij bevoegd is tot handelingen met betrekking tot de nalatenschap. Banken, makelaars, etc. zullen zich er van willen vergewissen dat zij van doen hebben met iemand die daadwerkelijk bevoegd is en dus vragen om een dergelijke verklaring. De verklaring van erfrecht en/of executele wordt gemaakt door een notaris.

Bij het voorbereiden van een procedure vraagt onze advocaat vaak als eerste naar de verklaring van executele of de verklaring van erfrecht.  Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag via het contactformulier.

Ruimschoots voldoende verklaring van de executeur

Voor de executeur is het erg belangrijk dat hij begint met een inventarisatie van de nalatenschap en de vraag stelt of er ‘ruimschoots voldoende’ is om alle schulden te voldoen. Dat betekent dat het niet zo moet zijn dat de executeur krap uit komt;  er moet echt genoeg zijn om ook schulden die niet verwacht waren te kunnen voldoen. Indien de executeur niet de ‘ruimschoots voldoende’ verklaring kan afleggen dan eindigt de executele en zijn in beginsel de erfgenamen de vereffenaars van de erfenis. Onze advocaat executeur kan u helpen met uw vragen: 020-3980150.

Beheer door executeur

De executeur heeft het recht van “bezit” over de gehele nalatenschap. Hij is met uitsluiting van alle anderen bevoegd het “beheer” over de goederen van de nalatenschap uit te voeren. Onder beheer wordt verstaan alle handelingen die normaal gesproken ook uitgevoerd zouden worden. En of de handeling “dienstig is”, met andere woorden of de beheershandelingen moeten de nalatenschap ten goede komen.  De executeur mag het beheer naar eigen inzicht voeren en keuzes maken die hem ten behoeve van dat beheer geraden voorkomen, zij het dat hij de zorg van een goed executeur moet betrachten.

Wanneer de executer zijn werk niet goed doet kan onze advocaat de kantonrechter verzoeken de executeur te ontslaan en, afhankelijk van de tekst van het testament, trachten een andere executeur te laten benoemen. Wanneer een andere executeur niet tot de mogelijkheden behoort kan gedacht worden aan een vereffenaar. De advocaat executeur kan u hierin als beste adviseren. Ook kan de executeur aansprakelijk zijn voor schade die hij heeft aangericht.

De exclusieve bevoegdheid van een executeur gaat zo ver dat zo lang er een executeur is de erfgenamen niet over de erfenis kunnen procederen, zie Gerechtshof Den haag d.d. 19 augustus 2014.  Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag via het contactformulier.

Schulden voldoen door executeur

De executeur is verplicht om de schulden te voldoen die bij het openvallen van de nalatenschap opeisbaar zijn of die gedurende het beheer van de executeur opeisbaar zijn geworden.

Denk er aan dat de kindsdelen uit de erfenis van de eerstoverleden ouder schulden zijn van de nalatenschap van de langstlevende ouder. Dit is bij uitstek een onderdeel van de afwikkeling van een nalatenschap waarbij de advocaat u kan helpen.

Legaten zijn ook schulden van de nalatenschap en moeten door de executeur worden voldaan. Als het voor de voldoening van schulden noodzakelijk is dat er goederen uit de nalatenschap worden verkocht, dan is de executeur daartoe bevoegd. De executeur moet wel zoveel mogelijk met de erfgenamen overleggen over keuze van te verkopen goederen en de wijze waarop er wordt verkocht.

Let op: de executeur is ook bevoegd –en verplicht- om goederen te verkopen wanneer er geen schulden zijn, maar verkoop nodig is om goed te beheren. Bij snel dalende huizenprijzen of effectenportefeuilles doet de executeur er verstandig aan zo snel mogelijk te verkopen, want de executeur kan aansprakelijk zijn voor fouten.  Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag via het contactformulier.

De executeur moet informatie verschaffen

Onze advocaat executeur zal u uitleggen waar u de informatieplicht van de executeur kunt vinden. Allereerst vindt u deze plicht in artikel 148 van boek 4 van het BW: de executeur geeft aan de erfgenamen inlichtingen omtrent de uitoefening van zijn taak. Daarnaast vindt u in artikel 119 van boek 4 BW dat een executeur zo spoedig mogelijk aan een legataris moet mededelen dat hij een legaat heeft gekregen.

Tenslotte vindt u in artikel 78 van boek 4 BW de informatieplicht jegens de legitimaris die niet erfgenaam is: deze kan tegenover de erfgenamen en de executeur aanspraak maken op inzage en afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme behoeft. Daarbij kan de Kantonrechter op verzoek van de legitimaris/niet-erfgenaam de erfgenamen of de executeur oproepen om de deugdelijkheid van de boedelbeschrijving in tegenwoordigheid van verzoeker onder ede te bevestigen.  Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag via het contactformulier.

Uitvoeren van testamentaire lasten door executeur

Erflaters kunnen in hun testament bijzondere lasten opdragen aan hun erfgenamen, maar ook aan de executeur. Het meest voorkomende voorbeeld van een testamentaire last is de opdracht om de begrafenis of de crematie te regelen.  Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag via het contactformulier.

Aangifte erfbelasting door executeur

De executeur is sinds 1 januari 2012 verplicht om de aangifte erfbelasting te ondertekenen. Dat executeur is ook hoofdelijk aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde erfbelasting.

Als u als executeur twijfelt over wat u moet doen, vraag dan advies aan onze advocaat executeur. En wacht niet te lang, want niets doen kan ook betekenen dat u onzorgvuldig handelt!

Wat is het verschil tussen executeur en een vereffenaar?

Onze advocaat dient ook veel verzoeken in om een vereffenaar te benoemen, maar wat is nou het verschil tussen executele en vereffening? In de wet vindt u enige bepalingen over de executeur, maar ook veel artikelen over de vereffenaar en diens bevoegdheden. De executeur en de vereffenaar hebben veel overeenkomsten. Beiden moeten ze de erfenis afwikkelen en verdelingsklaar maken.

De executeur wordt echter door de erflater in een testament benoemd. Een vereffenaar wordt meestal benoemd door de Rechtbank, hoewel de erfgenamen ook vereffenaar worden als de erfenis beneficiair is aanvaard en de executeur niet de ‘ruimschoots voldoende’ verklaring kan afleggen. Onze advocaat wordt ook veel benoemd als vereffenaar. Als er geen executeur is benoemd en de afwikkeling van de erfenis verloopt moeizaam dan is er alle reden om eens te overleggen met onze advocaat executeur over de benoeming van een vereffenaar.  Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag via het contactformulier.