Ontslag van de executeur

Einde van de taak van de executeur

Wanneer alles goed gaat eindigt de taak van de executeur als hij zijn werkzaamheden heeft voltooid. Hij draagt de nalatenschap dan in de meeste gevallen over aan de erfgenamen die vervolgens tot verdeling kunnen overgaan. De executeur moet dan rekening en verantwoording afleggen.

Soms komt het niet zo ver. Er kunnen redenen voor de executeur zijn om zijn werk niet af te willen maken. Bijvoorbeeld als hij geen enkele medewerking krijgt van de erfgenamen. Het kan ook zijn dat erfgenamen zodanig ontevreden zijn over de wijze waarop de executeur te werk gaat, dat zij zijn of haar ontslag willen aanvragen of de executeur aansprakelijk willen stellen.

Ons kantoor staat executeurs bij voor advies met betrekking tot hun werkzaamheden en in procedures betreffende bijvoorbeeld hun ontslag. Ons kantoor staat tevens erfgenamen en schuldeisers bij die van mening zijn dat de executeur zijn werkzaamheden niet naar behoren verricht. Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag via het contactformulier.

Ontslag van de executeur

Een executeur kan worden ontslagen op eigen verzoek of wegens “gewichtige redenen”.  Wanneer een executeur zelf zijn ontslag vraag wordt dit maar zelden geweigerd omdat niemand iets heeft aan een executeur die niet meer wil. De gewichtige redenen kunnen worden ingeroepen door een mede-executeur, een erfgenaam, het openbaar ministerie of ambtshalve door de rechter.

Wanneer het ontslag wordt gevraagd door de erfgenamen wordt het niet zomaar verleend. Het is bijvoorbeeld onvoldoende wanneer erfgenamen stellen dat zij geen vertrouwen meer hebben in de executeur. Een executeur moet serieus tekort schieten in de uitoefening van zijn taak om te kunnen worden ontslagen. Er moet volgens de rechtspraak dan sprake zijn van een diepgaand, niet aanstonds weg te nemen wantrouwen dat gebaseerd is op concrete en objectieve feiten.

Een executeur die zijn werk goed doet, die de erfgenamen netjes en tijdig informeert, die stukken ter inzage beschikbaar stelt etc. heeft in de praktijk een goede kans op een succesvol verweer tegen een ontslagverzoek. Erfgenamen daarentegen hoeven geen genoegen te nemen met een executeur die geen voortgang boekt, die vragen niet beantwoordt en die geen informatie verstrekt. Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag via het contactformulier.

Gewichtige redenen voor ontslag

In de rechtspraak is uitgemaakt wat onder ‘gewichtige redenen’ kan worden verstaan. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn in de situatie dat een executeur een geldbedrag aan zichzelf overmaakt zonder de erfgenamen daarover in te lichten (Hof Den Haag). Ook het hebben van een tegenstrijdig belang kan een gewichtige reden opleveren. Bijvoorbeeld als een executeur ook erfgenaam is en een woning van de nalatenschap bewoont zonder gebruiksvergoeding te betalen en hoge renovatiekosten wil verhalen op de nalatenschap (Rechtbank Leeuwarden). Het schenden van de inlichtingenplicht kan ook een gewichtige reden voor ontslag van de executeur opleveren. Meestal is er sprake van een combinatie van dingen.

Als u wilt weten of bepaalde gedragingen van de executeur wel of niet als gewichtige redenen voor ontslag kunnen gelden, kunt u daarvoor contact opnemen met onze advocaat executeur.

Hoe gaat dat nou in zijn werk: het ontslag van een executeur?

Onze advocaat staat veel klanten bij in een ontslagprocedure van een executeur. Soms staan wij een klant bij die de executeur wil ontslaan en soms staan we de executeur bij. Maar hoe gaat een ontslagprocedure nou?

De ontslagprocedure van een executeur begint met het indienen van een verzoekschrift. Onze advocaat kan voor u de argumenten goed ordenen om een kantonrechter te overtuigen. In het verzoek kunt u ook vragen om de executeur direct te schorsen. Na het verzoekschrift kan de executeur een verweerschrift indienen. Ook daarmee kan onze advocaat executeur helpen. Vervolgens vindt er een zitting plaats. Onze advocaat VvE heeft veel ervaring met deze zittingen. Uiteindelijk wijst de kantonrechter een beschikking. Er bestaat een mogelijkheid van hoger beroep. Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag via het contactformulier.

Beheer overdragen aan erfgenamen

Een executeur die klaar is met zijn werk moet de goederen van de nalatenschap overdragen aan de erfgenamen. Een executeur mag niet zelf verdelen tenzij hem die bevoegdheid in het testament is toegekend. De executeur moet dan rekening en verantwoording afleggen. Bel ons als u een vraag heeft: 020-3980150 of stel hier uw vraag via het contactformulier.

Executeur ontslagen en dan?

Het is goed om na de denken wat te doen als de executeur is ontslagen. Onze advocaat zal met u meedenken en adviseren op dit punt. Misschien is een executeur aansprakelijk voor schade die is aangericht. De eerste vraag is of het testament bepaalt dat er een andere executeur kan worden benoemd. Zie ook onze blogs hierover. Als er geen andere executeur kan worden benoemd, dan moeten de erfgenamen zelf de afwikkeling van de erfenis doen. U kunt er echter ook voor kiezen om een vereffenaar te laten benoemen. Een vereffenaar wordt door de rechtbank benoemd en kan in grote lijn hetzelfde doen als een executeur. De executeur brengt wel zijn honorarium in rekening (vaak hetzelfde als een curator) bij de nalatenschap. Bel onze advocaat executeur als u advies wilt over wat te doen bij een ontslagen executeur: 020-3980150 of stel uw vraag hier.

Verschil tussen een executeur en een vereffenaar

Er zijn veel gelijkenissen tussen een executeur en een vereffenaar, want beiden moeten de erfenis afwikkelen. Onze advocaat staat vaak executeurs bij, maar is ook vaak vereffenaar in een nalatenschap. Omdat de vereffenaar wordt gecontroleerd door de kantonrechter, zijn er meer formaliteiten waar een vereffenaar zich aan moet houden (zie artikel 4: 202 BW e.v.). Zo moet een vereffenaar melding maken van de vereffenning in dagbladen en moet een vereffenaar een uitdelingslijst ter griffie deponeren. Als u te maken heeft met een vereffenaar kunt u onze advocaat executeur bellen met uw vragen: 020-3980150 of stel uw vraag via het contactformulier.