De Rechtbank Limburg heeft op 31 oktober 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van de executeur. Was er sprake van een gewichtige reden?

De advocaat van verzoekster verzoekt op grond van gewichtige redenen om verweerder als executeur en afwikkelingsbewindvoerder van de nalatenschap van de erflater te ontslaan.

Verzoekster stelt dat zij van meet af geen vertrouwen in de executeur heeft en dat zij, in afwachting van de beslissing op het onderhavige verzoek, te zijner tijd een verzoek tot het benoemen van een executeur en afwikkelingsbewindvoerder zal indienen die dan de door verweerder verrichte werkzaamheden kan controleren en vervolgens de nalatenschap kan afwikkelen.

Verzoekster voert daartoe aan dat de executeur een jarenlange kennis van haar zus (belanghebbende) is, er tussen hen zelfs een liefdesrelatie bestaat, en verweerder daardoor geen “buitenstaander” is zoals door haar vader is bedoeld in het testament onder II (Intentie).

Verder houdt verweerder zich niet aan het bij het testament bepaalde en stelt hij zich niet neutraal en onpartijdig op waarmee hij zus bevoordeelt.

Verzoek ontslag executeur. Ernstig wantrouwen? Gewichtige redenen? Privatieve bevoegdheid van de executeur.

De rechter oordeelt als volgt

Verweerder betwist dat er sprake is van gewichtige redenen om tot zijn ontslag als executeur en afwikkelingsbewindvoerder over te gaan.

Verzoekster voert als reden aan dat er sprake is van ernstig wantrouwen jegens hem.

Dat levert echter geen gewichtige reden op.

Hij heeft naar eer en geweten en in de geest en de wil van de erflater zijn taken als executeur en afwikkelingsbewindvoerder verricht en, gelet op de gebrouilleerde verhouding tussen verzoekster en de zus al het nodige betracht om tot een goede en eerlijke afwikkeling van de nalatenschap te geraken.

Daarbij komt dat de verzochte ontslagprocedure niet opportuun is nu de nalatenschap op de aanslagen aan Inkomstenbelasting 2018 en erfbelasting na, voor verdeling gereed is waardoor de executele fase nagenoeg is afgerond.

Verweerder verwijst daartoe naar het bepaalde in artikelen 4:149 lid 1 sub a en 4:144 lid 1 BW.

Een eventueel ontslag leidt tot onnodige vertraging bij de afwikkeling, aldus de executeur.

De kantonrechter stelt voorop dat de laatste wil van de erflater dient te worden uitgevoerd en gerespecteerd overeenkomstig het daarin bepaalde, tenzij er sprake is van omstandigheden die rechtvaardigen om daarvan af te wijken, en dat de benoeming door de erflater van verweerder tot executeur en afwikkelingsbewindvoerder met zich brengt dat verweerder privatief (dus met uitsluiting van verzoekster en belanghebbende) de nalatenschap mag beheren, daarover mag beschikken en mag verdelen.

Indien en voor zover verzoekster met haar verzoek beoogt dat een eventueel nader te benoemen executeur de werkzaamheden van verweerder gaat controleren dan berust dat op een verkeerde opvatting.

Het is niet de taak van een eventueel nieuw te benoemen executeur en afwikkelingsbewindvoerder om de verrichte handelingen van diens voorganger te controleren maar om de draad, in dit geval ter zake de aanslagen IB 2018 en de erfbelasting, op te pakken en daarna de verdeling van de nalatenschap te verzorgen.

Aangezien verzoekster geen nieuw te benoemen executeur heeft verzocht of een nieuw te benoemen executeur heeft aangedragen zou, ondanks het feit dat de kantonrechter het met verweerder eens is dat zijn taken bij een eventueel ontslag niet eindigen (art. 4:149 lid 3 BW), bij toewijzing van het onderhavige verzoek een leemte dreigen te ontstaan waarbij geen van de erfgenamen is gebaat.

Wat de benoeming van een afwikkelingsbewindvoerder betreft geldt dat niet aangezien de wet daarin bij art. 4:157 BW heeft voorzien waardoor verdere beoordeling over de uitleg van art. X onder nr. 9 van het testament achterwege kan blijven.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het ontslag van de executeur, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.