De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een gewichtige redenen voor het ontslag van een executeur.

In deze procedure is derhalve slechts het subsidiaire verzoek tot ontslag van verweerder als executeur aan de orde.

Ingevolge artikel 4:149, eerste lid, BW eindigt de taak van een executeur als hij zijn werkzaamheden als zodanig heeft voltooid en door ontslag dat de kantonrechter hem met ingang van een bepaalde dag verleent.

Ingevolge artikel 4:149, tweede lid, BW kan de kantonrechter ontslag verlenen op verzoek van de executeur of om gewichtige redenen, of op verzoek van onder meer een erfgenaam.

Gewichtige redenen voor ontslag executeur? Wantrouwen bij erfgenamen over het beheer van de executeur. Beheer in belang van de erfgenamen?

De rechter oordeelt als volgt.

In dat verband doet zich allereerst de vraag voor of ontslag nog aan de orde is of dat verweerder zijn werkzaamheden als executeur heeft voltooid.

Ingevolge artikel 4:144, eerste lid, BW heeft de executeur, voor zover de erflater niet anders heeft beschikt, tot taak de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden der nalatenschap te voldoen, die tijdens zijn beheer uit die goederen behoren te worden voldaan.

Zoals ter zitting is besproken is de procedure van de belanghebbende nog aanhangig. Deze procedure ziet op schulden van de nalatenschap die uit de tot de nalatenschap behorende goederen moet worden voldaan en behoort tot de taak van de executeur. Daardoor is de afwikkeling van de nalatenschap nog niet in het stadium dat verweerder de goederen aan de erfgenamen ter beschikking kan stellen.

Dat betekent dat de kantonrechter toekomt aan de vraag of sprake is van gewichtige redenen voor ontslag in de zin van artikel 4:149 BW.

Van gewichtige redenen kan sprake zijn wanneer van een of meer van de erfgenamen niet kan worden gevergd dat de nalatenschap waarin zij deelgenoot zijn nog langer wordt beheerd door de testamentair benoemde executeur.

Ook een diepgaand, niet aanstonds weg te nemen wantrouwen van de erfgenamen in de executeurs kan een gewichtige reden opleveren maar dit wantrouwen dient wel gestoeld te worden op concrete en objectieve feiten.

Een executeur zal vaker moeilijkheden, wrijvingen en wantrouwen ontmoeten en het behoort tot één van zijn taken om deze aspecten binnen zodanige grenzen te houden dat afwikkeling van de nalatenschap binnen afzienbare tijd mogelijk is.

Enkel subjectieve belevenissen zijn ontoereikend voor het verlenen van het ontslag. (Zie Gerechtshof Den Bosch 21 november 2006 GHSHE:2006:AZ4506 en Gerechtshof Den Haag 21 september GHSGR:2010:BN7952).

Het is niet in geschil dat sprake is van een diepgaand conflict tussen enerzijds de verzoekers en anderzijds de executeur.

Dat is op zichzelf niet voldoende om een gewichtige reden aan te nemen.

De kantonrechter moet beoordelen of het wantrouwen van verzoekers gestoeld is op concrete en objectieve feiten.

Eén van die feiten is dat de executeur zich in de procedure die belanghebbende tegen hem als executeur hebben aangespannen, heeft gerefereerd aan het oordeel van de kantonrechter, ondanks dat verzoekers bezwaren hebben geuit tegen de juistheid en de hoogte van de vorderingen van belanghebbende en zij er op hebben aangedrongen dat tegen die vorderingen verweer wordt gevoerd.

Zij hebben zelfs geprobeerd, zonder het beoogde resultaat, zich te voegen om een veroordeling, die in hun ogen in het nadeel is van de nalatenschap, te voorkomen.

De kantonrechter is van oordeel dat de executeur hiermee de indruk heeft gewekt dat hij zich de belangen van verzoekers niet aantrekt maar wel die van de belanghebbende.

Ook het dagvaarden van verzoeker voor een aan verzoeker verstrekte lening, terwijl uit het testament niet blijkt dat verweerder als executeur de bevoegdheid is toegekend om vorderingen uit de nalatenschap op te eisen en gesteld noch gebleken is dat dit nodig is om de schulden uit de nalatenschap te voldoen, draagt niet bij aan een het vertrouwen van verzoekers dat de executele bij verweerder in goede handen is.

De kantonrechter is op grond van het voorgaande van oordeel dat het wantrouwen van verzoekers voldoende geobjectiveerd is en een gewichtige reden oplevert om de executeur ontslag te verlenen.

De overige door aangedragen gronden kunnen onbesproken blijven.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het ontslag van de executeur, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.