Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het tekortschieten van een executeur: was sprake van een onrechtmatige daad?

De erfgenamen hebben in eerste aanleg veroordeling van de executeur gevorderd tot het afleggen van rekening en verantwoording ex artikel 4:151 BW juncto artikel 4:161 BW en het verschaffen van de inlichtingen ex artikel 4:148 BW.

De erfgenamen stellen, na wijziging van eis dat de executeur onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld doordat zij van een bedrag van € 84.000,- aan kluisgeld, dat zij in haar hoedanigheid van executeur onder zich had, niet afdoende heeft kunnen verklaren waar dit geld is gebleven.

De erfgenamen verbinden daaraan klaarblijkelijk de conclusie dat de executeur bedragen naar haar privérekening heeft weggesluisd en zich deze heeft toegeëigend.

Ter onderbouwing daarvan wijzen de erfgenamen op de navolgende omstandigheden.

Het door de executeur jegens hen gestelde onrechtmatig handelen bestaat uit: (i) het openen van de kluis buiten aanwezigheid van een getuige, (ii) het vermelden van steeds andere bedragen ter zake het kluisgeld en (iii) het via onoverzichtelijke constructies storten van kluisgelden op de boedelrekening, terwijl niet is na te gaan of dit inderdaad kluisgelden betreft en wat het volledige kluisbedrag was.

Hierdoor hebben de erfgenamen schade geleden tot het bedrag van € 84.000,-.

De executeur dient deze schade aan geïntimeerden te vergoeden.

De executeur stelt zich op het standpunt dat zij de kluisgelden – daarin begrepen het voormelde bedrag van € 84.000,- – volledig heeft aangewend om schulden van de nalatenschap te betalen en voor het overige in tranches aan de erfgenamen, al dan niet in contanten, heeft uitgekeerd.

Zij verwijst ter onderbouwing naar haar akte bewijslevering van 30 maart 2016 met bijlagen waarin zij onder meer rekening en verantwoording heeft afgelegd over het kluisgeld van in totaal € 134.000,-, welke rekening en verantwoording is ondertekend door de erfgenamen.

Bovendien hebben zij ter zitting van 2 september 2014 erkend veel cashgeld van de executeur te hebben ontvangen. Ook hebben zij toen erkend dat het overzicht van de kluis zoals overgelegd bij de dagvaarding, klopt.

Tekortschieten van de executeur? Beheer van boedelgelden. Onrechtmatige daad? Onttrekken van gelden?

De rechter overweegt als volgt.

De executeur die tekort schiet in de zorg van een goed executeur, tenzij die tekortkoming hem niet kan worden aangerekend, is aansprakelijk jegens de rechthebbenden die als gevolg daarvan zijn benadeeld.

De erfgenamen baseren die aansprakelijkheid op onrechtmatige daad.

Zij vorderen immers een verklaring voor recht dat de executeur op grond van artikel 6:162 BW aansprakelijk is en gehouden is de door de erfgenamen geleden schade te vergoeden.

Het is dan aan hen aan te geven waaruit de geschonden norm (de onrechtmatigheid), de causaliteit en schade bestaat.

De rechter zal hierna de stellingen van de erfgenamen en het verweer van de executeur tegen haar eventuele aansprakelijkheid ter zake bespreken.

Naar het oordeel van de rechter heeft de executeur genoegzaam uiteengezet hoe de kluisgelden van in totaal € 134.000,- zijn besteed.

De rechter neemt hierbij in aanmerking dat de erfgenamen op de door de executeur opgestelde kluisoverzichten per 29 mei 2012 en per 12 februari 2013 hebben getekend voor de mutaties in de kluisgelden, die op 12 februari 2013 uiteindelijk sluiten op nihil (€ 0,-).

De rechter acht de verklaring van de erfgenamen, dat de ondertekening slechts betekende ‘voor gezien’ en niet: ‘voor akkoord/ontvangst’ onaannemelijk, aangezien het in dat geval gebruikelijk is de woorden ‘voor gezien’ expliciet bij de handtekening te vermelden, hetgeen in casu niet is gebeurd.

De rechter neemt hierbij in aanmerking dat de executeur en de erfgenamen- zoals uit de stukken blijkt – ter zake de nalatenschap destijds steeds in nauw overleg en in een goede verstandhouding met elkaar hebben gehandeld.

Zoals de executeur voorts terecht stelt, hebben de erfgenamen tijdens de comparitie van 2 september 2014 verklaard dat het overzicht van de kluis(gelden) dat als laatste pagina bij de inleidende dagvaarding is overgelegd, klopt.

De rechter stelt vast dat bedoelde productie identiek is aan het door erfgenamen ondertekende kluisoverzicht van 12 februari 2013.

Daarnaast hebben de erfgenamen tijdens voormelde comparitie verklaard dat zij in tranches veel cashgeld van de executeur vanwege de nalatenschap hebben ontvangen, alsmede dat het wel zou kunnen dat zij op 12 februari 2013 van de resterende € 33.000,- aan kluisgeld elk € 16.500,- hebben gekregen. In hun memorie van antwoord erkennen de erfgenamen dat zij ieder een bedrag van € 16.500,- hebben ontvangen en dat zij voor de ontvangst daarvan hebben getekend.

Uit het vorenstaande volgt naar het oordeel van de rechter dat de erfgenamen wel degelijk op de hoogte waren van de besteding van de kluisgelden en daaraan ook hun goedkeuring hebben verleend, alsmede dat zij tot een bedrag van € 64.0000,- aan kluisgelden hebben ontvangen, zoals is af te leiden uit de door hen ondertekende rekening en verantwoording van de executeur ter zake.

Daarom is niet komen vast te staan dat de executeur jegens de erfgenamen onrechtmatig heeft gehandeld, ten gevolge waarvan de erfgenamen schade hebben geleden.

De rechter merkt daarbij op dat de stelling, dat de executeur zich kennelijk boedelgelden heeft toegeëigend, onvoldoende is om tot de conclusie te komen dat dit zou zijn gebeurd.

Van het door de erfgenamen gestelde ‘gat van € 84.000,-‘ veroorzaakt door enig onrechtmatig handelen van de executeur is op geen enkele wijze gebleken.

Hetgeen de erfgenamen ter zake verder hebben aangevoerd, behoeft geen nadere bespreking nu dit niet tot een ander oordeel kan leiden.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over de vereffening en verdeling van een erfenis, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur, of over het onttrekken van gelden uit de nalatenschap of een andere onrechtmatige daad, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.