Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Rotterdam heeft op 10 april 2019 uitspraak gedaan over de rechtsmacht van de Nederlandse rechter bij een internationale erfenis en over een vordering van de executeur tot tussenkomst in het geschil tussen de erfgenamen over hun aandeel in de nalatenschap.

Rechtsmacht Nederlandse rechter bij internationale erfenis.

De rechter oordeelt als volgt.

Een aantal gedaagden woont niet in Nederland maar in een aantal andere landen, zowel binnen als buiten de EU. De civiele rechter is ambtshalve gehouden zijn rechtsmacht te toetsen in het geval partijen in verschillende landen wonen.

De Nederlandse rechter kan in de onderhavige zaak geen rechtsmacht ontlenen aan de Herschikte EEX-Verordening. Deze verordening is niet van toepassing op testamenten en erfenissen (artikel 1 lid 2 sub a).

De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht in zaken betreffende nalatenschappen, indien de erflater op het moment van overlijden zijn gewone verblijfplaats in Nederland had (artikel 4 lid 1 van de Erfrechtverordening, die sinds 17 augustus 2015 in de meeste EU-landen toepasselijk is, maar onder andere niet in Groot-Brittannië).

Voor zover deze verordening niet toepasselijk is, is art. 6 sub g Rv. toepasselijk. Dat artikellid bevat een nagenoeg gelijkluidende bepaling, namelijk dat de Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt indien erflater zijn laatste woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland had (artikel 6 sub g Rv.).

Erflater is overleden in Rotterdam. Het lijkt er op dat erflater in Nederland zijn laatste woonplaats of gewone verblijfplaats had, maar zeker is dit niet. Erflater kan laatstelijk ook in het buitenland gewoond hebben, of daar zijn gewone verblijfplaats hebben gehad.

De rechtbank zal dit ter comparitie nog even verifiëren bij partijen. Indien erflater inderdaad zijn laatste woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland had, dan zal de rechtsmacht in ieder geval gegeven zijn.

De executeur vordert dat hem wordt toegestaan in de hoofdzaak tussen te komen.

De executeur stelt daartoe:

– dat hij gedurende zijn beheer bij de vervulling van zijn taak de erfgenamen in en buiten rechte vertegenwoordigt (artikel 4: 145 BW),

– dat ‘eisers onbevoegd zijn en derhalve dat eisers niet ontvankelijk dienen te worden verklaard in hun vorderingen’

– dat alle erfgenamen er echter belang bij hebben dat de nalatenschap wordt afgewikkeld

– dat hij, de executeur, tussen wil komen teneinde álle erfgenamen te kunnen vertegenwoordigen maar dat hij slechts een formele functie bekleedt en materieel geen standpunt inneemt in deze procedure

– dat in materiële zin gedaagden het verweer zullen voeren, hetgeen slechts formeel door de executeur in deze gerechtelijke procedure wordt opgebracht.

Vordering executeur tot tussenkomst in geschil tussen erfgenamen over hun aandeel in de nalatenschap.

De rechtbank is van oordeel dat de incidentele vordering moet worden afgewezen, omdat de aangevoerde gronden die vordering niet kunnen dragen.

Het gevorderde in de hoofdzaak strekt tot verdeling van de nalatenschap.

Met name ziet de hoofdzaak op uitleg van het testament, respectievelijk op de vraag in welke mate gedaagden gerechtigd zijn tot de nalatenschap.

De taak van de executeur ziet niet op verdeling van een nalatenschap, maar op het beheer van de nalatenschap (zoals voldoening van schulden van erflater).

Door het beheer wordt de nalatenschap gereed gemaakt voor de verdeling.

De wettelijke bepaling dat de executeur bij uitsluiting bevoegd is om de nalatenschap in rechte te vertegenwoordigen te procederen, is beperkt tot de beheerstaken van de executeur.

De rechtbank zal, zoals gevorderd door eisers in de hoofdzaak/verweerders in het incident, de afwijzing van de vordering in het incident uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

Dit voorkomt dat een eventueel hoger beroep tegen de afwijzing van de vordering in het incident schorsende werking zal hebben.

De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over de vereffening en verdeling van een nalatenschap, over de taken en bevoegdheden van de executeur of over de rechtsmacht bij een internationale erfenis, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.