De Rechtbank Limburg heeft op 21 mei 2019 uitspraak gedaan over de vraag of er gewichtige reden bestond om de executeur te ontslaan.

Uit de testamenten blijkt dat de erflater moeder tot executeur en afwikkelingsbewindvoerder van zijn nalatenschap heeft aangewezen en dat de erflater daarbij geen beperkingen ter zake het beheer en het beschikken over zijn nalatenschap aan de executeur en afwikkelingsbewindvoerder heeft gesteld.

Ontslag van de executeur. Gewichtige reden voor ontslag? Volmacht tot beheer.

De rechter oordeelt als volgt.

Niet kan worden geoordeeld dat de executeur haar taken, in die hoedanigheid, heeft verzaakt.

Uit de stellingen van de erfgenamen volgt dat de executeur nooit gebruik heeft gemaakt van de volmacht en dat de executeur feitelijk en zonder enige beperking vanaf het verlenen van de volmacht tot aan het intrekken daarvan door moeder, en derhalve ruim vier jaar, de regie over de vereffening van de nalatenschap heeft gevoerd en in dat kader tot aan het intrekken van de volmacht beheers- en beschikkingshandelingen heeft verricht.

In het verlengde hiervan lag het dus op de weg van de executeur om een boedelbeschrijving op te stellen, om inlichtingen aan de erfgenamen te verstrekken en om rekening en verantwoording af te leggen, een en ander als bepaald in de artikelen 4:146 lid 2, 4:148 en 4:151 BW.

Kortom, vanaf de volmachtsverlening tot aan de intrekking daarvan rustten die taken (niet op moeder maar) op de executeur en vanaf het intrekken van de volmacht verlening tot aan de verdeling van de nalatenschap rusten die taken op moeder.

Het gaat er dus om of moeder vanaf het intrekken van de volmacht haar wettelijke taken als executeur heeft verzaakt c.q. niet goed heeft uitgeoefend en dat ten gevolge daarvan sprake is gewichtige redenen om moeder als executeur en afwikkelingsbewindvoerder te schorsen en/of te ontslaan en of er reden bestaat om moeder te verbieden enige handeling en/of rechtshandeling ten aanzien van de nalatenschapsboedel te verrichten.

Het oordeel van de rechter luidt dat van gewichtige redenen geen sprake is.

Uit de verklaring ter mondelinge behandeling van de executeur volgt dat hij binnen een maand na het overlijden van de erflater samen met moeder een boedelbeschrijving heeft opgemaakt.

Daarmee is een van de door erfgenamen aangevoerde bezwaren, die hij ter onderbouwing van zijn vorderingen als gewichtige redenen heeft aangevoerd, aan zijn betoog komen te ontvallen.

Ten aanzien van de overige door de erfgenaam aangevoerde bezwaren, dat moeder hem desgevraagd geen inlichtingen verstrekt en geen verantwoording aan hem aflegt overweegt de rechter het volgende.

Met inachtneming van al het vorenstaande kan dus niet worden geoordeeld dat moeder haar taken, in haar hoedanigheid van executeur en afwikkelingsbewindvoerder, heeft verzaakt.

Moeder kan en moet zelfs in het kader van de nog te verrichten vereffeningswerkzaamheden de inboedel nog te gelde maken om de opbrengst daarvan toe te voegen aan de saldi van de bankrekeningen teneinde over te kunnen gaan tot verdeling van de nalatenschap.

In dat kader en met inachtneming van het in de eerste volzin overwogene ziet de rechter geen grond tot het verbieden van het verrichten van enige rechtshandeling door moeder ten aanzien van de nalatenschapsboedel.

De rechter hecht er aan te melden dat de aanwijzing bij testament van moeder tot executeur en tot afwikkelingsbewindvoerder er toe leidt dat moeder als een zogenoemde “drie sterren executeur” heeft te gelden.

Dat betekent dat moeder ook zelf over mag gaan tot het verdelen van de nalatenschap.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, over een volmacht of over het beheer van een nalatenschap in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.