De Rechtbank Limburg heeft op 31 oktober 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een executeur vanwege een ernstig wantrouwen dat de erfgenaam had tegenover de executeur.

De erfgename stelt dat zij van meet af geen vertrouwen in de executeur heeft en dat zij, in afwachting van de beslissing op het onderhavige verzoek, te zijner tijd een verzoek tot het benoemen van een executeur zal indienen die dan de door executeur verrichte werkzaamheden kan controleren en vervolgens de nalatenschap kan afwikkelen.

Ontslag executeur vanwege een ernstig wantrouwen dat erfgenaam heeft tegenover de executeur? Verdelingsbevoegdheid van de executeur.

De rechter oordeelt als volgt.

Het ernstige wantrouwen dat de erfgenaam jegens de executeur koestert is geen wettelijke grond voor toewijzing van haar verzoeken. Nu verzoekster stelt dat er gewichtige redenen voor het ontslag van de executeur bestaan, oordeelt de rechter als volgt.

De ernstig verstoorde verstandhouding tussen de erfgename en de executeur, die desgevraagd door beiden en door hun advocaten ter mondelinge behandeling is bevestigd, leidt er toe dat verzoekster en de executeur in ieder geval ter zake de verdeling van de inboedel aan de wens van de erflater voorbij zijn gegaan.

De erflater heeft in het testament immers bepaald de executeur de erfgename in de gelegenheid stelt om de inboedel en de sierraden in onderling overleg te verdelen.

Vanwege de tussen verzoekster en de executeur gebleken onoverkomelijke onenigheid en het niet tot overeenstemming komen over de waarde van de inboedelgoederen en de toebedeling daarvan, is het voor een executeur geen sinecure om een oplossing naar ieders tevredenheid aan te dragen.

Dat de executeur vanwege de onenigheid van zijn verdelingsbevoegdheid gebruik heeft gemaakt is de correct te bewandelen weg geweest.

Dat volgt uit het bepaalde in het art. 4:145 BW en kan de executeur daarom niet worden aangerekend.

Zoals eerder is overwogen mocht de executeur met uitsluiting van verzoekster de inboedel beheren en daarover beschikken en, uiteindelijk, verdelen.

Dat verzoekster na de door de executeur aangedragen toebedelingswijze graag een andere methode wilde maakt dus niet dat de executeur daarmee rekening diende te houden of dat sprake is van een gewichtige reden die tot het ontslag van de executeur kan leiden.

Het gaat er immers om of de toebedeling naar eerlijkheid is gebeurd en dat de ene erfgename door de verdeling financieel niet bevoordeeld wordt of is geworden ten opzichte van de andere erfgename.

De executeur heeft wat de toebedeling van de inboedel betreft zijn werkwijze aan verzoekster meegedeeld en uit de overlegde “Itemlijst verdeling door executeur” volgt dat hij de inboedel financieel gelijk aan beiden heeft toebedeeld.

Het gevoel van verzoekster dat zij niet of nauwelijks de inboedelgoederen kreeg die zij graag wilde hebben, is onvoldoende om te kunnen oordelen dat sprake is van een gewichtige redenen.

Uit het testament volgt dat de executeur “over de keuze en de wijze van tegeldemaking vooraf géén overleg hoeft te plegen” met de erfgenamen.

Vaststaat dat de executeur de auto’s heeft laten taxeren en dat hij de toebedeling financieel gelijkelijk voor verzoekster en de belanghebbende heeft gewaarborgd.

Nu verzoekster niet onderbouwd heeft gesteld dat zij financieel is benadeeld door de wijze van toebedeling van de inboedel en de auto’s en haar enkele stelling, dat er een codicil ter zake het zilver in de kluis lag, niet heeft onderbouwd kan ook op dat punt niet worden geoordeeld dat sprake is van een gewichtige reden.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het ontslag van een executeur, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.