De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of kosten van de executele schulden waren van de nalatenschap.

De erfgenaam stelt dat een deel van de kosten die door de executeur ten laste van de nalatenschap zijn gebracht onredelijk zijn.

Volgens de erfgenaam behoren de kosten van huur van auto’s en appartementen niet ten laste van de nalatenschap te worden gebracht.

De executeur voert hiertegen aan dat de kosten die zijn opgevoerd na het overlijden van erflater daadwerkelijk gemaakte kosten zijn die nodig waren om de nalatenschap te kunnen afwikkelen.

Executeur. Kosten van de executele. Schulden en kosten van de nalatenschap.

De rechter oordeelt als volgt.

Schulden van de nalatenschap zijn onder meer de kosten van executele, met inbegrip van het loon van de executeur (artikel 7 lid 1 sub c BW).

De norm die in de processtukken van de erfgenaam doorklinkt, dat kosten niet ten laste van de nalatenschap gebracht moeten worden als de executeur deze kosten zelf kan betalen, is niet de norm waaraan door de rechtbank getoetst moet worden.

Bij executeurskosten moet het gaan om kosten die de executeur in redelijkheid heeft gemaakt of doen maken, gelet op de hem door de wet of erflater toegedachte taak.

Daarbij is niet van belang of een executeur de executeurskosten al dan niet zelf zou kunnen dragen.

De executeurskosten zijn vastgesteld in een boedelbeschrijving die door de door de kantonrechter aangewezen notaris is opgemaakt.

Deze boedelbeschrijving is opgemaakt nadat de erfgenaam een procedure bij de kantonrechter aanhangig heeft gemaakt en de kantonrechter bij beschikking van 2 juli 2014 de notaris heeft aangewezen een boedelbeschrijving op te maken.

De executeur is verplicht tot het doen van juiste opgave aan de notaris.

Hij heeft in zijn hoedanigheid als executeur de juistheid van hetgeen in de boedelbeschrijving is opgenomen, waaronder de executeurskosten, onder ede bevestigd bij de notaris.

Nadat aanvullende vragen van de erfgenaam over de boedelbeschrijving tijdens een mondelinge behandeling en een bezoek van de erfgenaam aan de notaris beantwoord zijn, is de procedure bij de kantonrechter op verzoek van partijen doorgehaald op de rol. Kennelijk waren beide partijen het eens over de boedelbeschrijving.

De erfgenaam heeft desondanks, nadat de notaris een conceptakte van verdeling had opgesteld, opnieuw bezwaar gemaakt tegen dezelfde executeurskosten.

Het had op de weg van de erfgenaam gelegen om te stellen en te onderbouwen dat zij haar eerdere instemming met de in de boedelbeschrijving opgenomen executeurskosten heeft ingetrokken. Dat heeft zij nagelaten.

Dus worden de executeurskosten die de executeur ten laste van de nalatenschap heeft gebracht niet onredelijk geacht en staat hetgeen in de boedelbeschrijving daarover is opgenomen vast.

Tenslotte stelt de erfgenaam dat de executeur niet transparant, niet voortvarend en niet zorgvuldig heeft gehandeld, waardoor hem naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen loon toekomt voor de afwikkeling van de nalatenschap, althans dat hem een aanzienlijk lager loon toekomt dan het bedrag dat in het verdelingsvoorstel is opgenomen.

De rechter begrijpt dat gevorderd wordt de beloning van de executeur anders te regelen dan bij de uiterste wil door erflater is aangegeven.

Op grond van artikel 4:144 lid 3 jo. artikel 4:159 lid 3 BW is uitsluitend de kantonrechter bevoegd te beslissen over het loon van de executeur anders dan erflater bij zijn uiterste wil heeft aangegeven. Dit onderdeel van de procedure zal onder verwijzing naar de kantonrechter, worden voortgezet volgens de regels die gelden voor de verzoekschriftprocedure.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over de kosten van de executele of over de schulden van de nalatenschap, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.