Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 6 februari 2019 uitspraak gedaan over de vraag of de executeur onrechtmatig heeft gehandeld of is tekortgeschoten in zijn taak.

 Heeft de executeur onrechtmatig gehandeld door een bedrag van € 250.000,- aan zichzelf over te maken? Hof bekrachtigt beschikking kantonrechter dat executeur tekort is geschoten in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De executeur is in de proceskosten veroordeeld.

In de zaak gaat het om het ontslag van de executeur.

De executeur voert aan dat de rechter hem ten onrechte ontslag heeft verleend als executeur van de nalatenschap en dat hij niet tekort is geschoten in zijn verplichtingen en dat er geen voldoende gewichtige redenen waren om ontslag te verlenen.

De executeur voert aan dat hij voortvarend te werk is gegaan in het uitoefenen van zijn taak. Echter waren de onderlinge verhouding tussen de erfgenamen moeizaam

Voorts stelt de executeur dat hij tijdig een boedelbeschrijving heeft opgesteld en tijdig de belastingaangifte heeft ingediend.

Ook is de opbrengst van de verkochte vermogensbestanddelen van de nalatenschap volledig in overleg verdeeld, waarbij de executeur de erfgenamen steeds op de hoogte heeft gehouden.

De executeur voert verder nog aan dat hij rekening en verantwoording heeft afgelegd. Het voorgaande, in combinatie met het feit dat de taak van de executeur feitelijk geëindigd is, had volgens de executeur niet tot zijn ontslag kunnen en mogen leiden.

Volgens de erfgenamen heeft de executeur geldbedragen uit de nalatenschap aan zichzelf overgemaakt. De executeur gaf als reden dat hij bang was dat er beslag zou worden gelegd op de ervenrekening en hij niet de erfbelasting zou kunnen betalen.

De erfgenamen stellen voorts dat het overgelegde overzicht van de van de executeur onvolledig is. Zo werden bepaalde geldtransacties niet vermeld en was tevens een ander bedrag door de executeur naar zichzelf overgemaakt.

Een tweede reden voor het ontslag is het tekortschieten in de informatieplicht die de executeur heeft. De erfgenamen hebben geen kopie van de aangifte erfbelasting ontvangen. De derde reden ziet op het gebrek aan vertrouwen en de verstoorde verhoudingen.

Het is volgens de erfgenamen volkomen terecht dat de rechter de executeur heeft ontslagen. Voorts merken de erfgenamen op dat de boedelbeschrijving zeer summier was en niet bleek te kloppen.

Heeft de executeur onrechtmatig gehandeld of is de executeur tekort geschoten in zijn taak?

De rechter overweegt als volgt.

De rechter stelt voorop dat de taak van de executeur onder meer eindigt wanneer hij zijn werkzaamheden als zodanig heeft voltooid en door ontslag dat de kantonrechter hem met ingang van een bepaalde dag verleent (artikel 4:149 lid 1 aanhef en onder a en f BW).

Het ontslag wordt de executeur verleend, hetzij op eigen verzoek, hetzij om gewichtige redenen, zulks op verzoek van een mede-executeur, een erfgenaam of het openbaar ministerie, dan wel ambtshalve (artikel 1:149 lid 2 BW).

Op basis van de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is de rechter van oordeel dat de kantonrechter op juiste gronden heeft geoordeeld en beslist zoals zij heeft gedaan.

De rechter neemt de gronden over en maakt deze tot de zijne. In hoger beroep zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die tot een andere beslissing moeten leiden.

De rechter neemt daarbij in het bijzonder in aanmerking dat het enkele feit dat de executeur in zijn hoedanigheid als executeur zonder medeweten van de andere erfgenamen een bedrag van € 250.000,- aan zichzelf heeft overgemaakt een gewichtige reden voor ontslag oplevert.

De door de executeur aangevoerde reden voor deze overmaking biedt naar het oordeel van het hof geenszins een rechtvaardiging voor zijn handelen.

Gelet op hetgeen de rechter hiervoor heeft overwogen, behoeven de overige stellingen van partijen geen verdere bespreking.

De rechter zal de beschikking van de kantonrechter bekrachtigen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over de vereffening en verdeling van een erfenis, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het ontslag van een executeur, over de uitleg van een testament of over het kindsdeel of over de legitieme of over informatieverstrekking in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.