De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een ontslag van een executeur. Waren er gewichtige redenen voor het ontslag van de executeur?

Ingevolge artikel 4:144, eerste lid, BW heeft de executeur, voor zover de erflater niet anders heeft beschikt, tot taak de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden der nalatenschap te voldoen, die tijdens zijn beheer uit die goederen behoren te worden voldaan.

Zoals ter zitting is besproken is er nog een procedure van de erfgenamen nog aanhangig. Deze procedure ziet op schulden van de nalatenschap die uit de tot de nalatenschap behorende goederen moet worden voldaan en behoort tot de taak van de executeur.

Daardoor is de afwikkeling van de nalatenschap nog niet in het stadium dat de executeur de goederen aan de erfgenamen ter beschikking kan stellen.

Gewichtige redenen voor ontslag executeur? Wantrouwen. Belangen van erfgenamen.

De rechter oordeelt als volgt.

Dat betekent dat de rechter toekomt aan de vraag of sprake is van gewichtige redenen voor ontslag in de zin van artikel 4:149 BW.

Van gewichtige redenen kan sprake zijn wanneer van een of meer van de erfgenamen niet kan worden gevergd dat de nalatenschap waarin zij deelgenoot zijn nog langer wordt beheerd door de testamentair benoemde executeur.

Ook een diepgaand, niet aanstonds weg te nemen wantrouwen van de erfgenamen in de executeurs kan een gewichtige reden opleveren maar dit wantrouwen dient wel gestoeld te worden op concrete en objectieve feiten.

Een executeur zal vaker moeilijkheden, wrijvingen en wantrouwen ontmoeten en het behoort tot één van zijn taken om deze aspecten binnen zodanige grenzen te houden dat afwikkeling van de nalatenschap binnen afzienbare tijd mogelijk is.

Enkel subjectieve belevenissen zijn ontoereikend voor het verlenen van het ontslag. (Gerechtshof Den Bosch, 21 november 2006 GHSHE:2006:AZ4506 en Gerechtshof Den Haag, 21 september GHSGR:2010:BN7952).

Het is niet in geschil dat sprake is van een diepgaand conflict tussen enerzijds de erfgenamen en anderzijds de executeur.

Dat is op zichzelf niet voldoende om een gewichtige reden aan te nemen.

De rechter moet beoordelen of het wantrouwen van de erfgenamen gestoeld is op concrete en objectieve feiten.

Eén van die feiten is dat de executeur zich in de procedure die tegen hem als executeur is aangespannen, heeft gerefereerd aan het oordeel van de rechter, ondanks dat de erfgenamen bezwaren hebben geuit tegen de juistheid en de hoogte van de vorderingen en zij er op hebben aangedrongen dat tegen die vorderingen verweer wordt gevoerd.

Zij hebben zelfs geprobeerd, zonder het beoogde resultaat, zich te voegen om een veroordeling, die in hun ogen in het nadeel is van de nalatenschap, te voorkomen.

De rechter is van oordeel dat de executeur hiermee de indruk heeft gewekt dat hij zich de belangen van de erfgenamen niet aantrekt maar wel die van een belanghebbende.

Ook het dagvaarden van de erfgenaam voor een verstrekte lening, terwijl uit het testament niet blijkt dat de executeur de bevoegdheid is toegekend om vorderingen uit de nalatenschap op te eisen en gesteld noch gebleken is dat dit nodig is om de schulden uit de nalatenschap te voldoen, draagt niet bij aan een het vertrouwen van de erfgenamen dat de executele bij de executeur in goede handen is.

De rechter is op grond van het voorgaande van oordeel dat het wantrouwen van de erfgenamen voldoende geobjectiveerd is en een gewichtige reden oplevert om de executeur ontslag te verlenen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme of over het ontslag van een executeur, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.