De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 22 april 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een testamentair-executeur verplicht was tot het afleggen van rekening en verantwoording.

Tussen partijen staat vast dat de taak van gedaagde als afwikkelingsbewindvoerder inmiddels is geëindigd en de taak van gedaagde als executeur nog niet.

Partijen verschillen van mening over de vraag of gedaagde over de periode waarin hij zijn taak als afwikkelingsbewindvoerder uitvoerde, thans rekening en verantwoording moet afleggen.

Volgens eiseres is dat het geval, omdat in artikel 4:161 lid 1 BW is bepaald dat de bewindvoerder aan het einde van zijn taak rekening en verantwoording moet afleggen aan de rechthebbende, in het onderhavige geval de erfgenamen.

Volgens gedaagde is dat niet het geval, omdat in het testament een specifieke regeling is opgenomen over het afleggen van rekening en verantwoording en die regeling zo moet worden uitgelegd dat het afleggen van rekening en verantwoording pas dient te gebeuren als zowel de taak van gedaagde als afwikkelingsbewindvoerder als de taak van gedaagde als executeur is geëindigd.

Eiseres betwist die uitleg.

De rechtbank overweegt dat het testament moet worden uitgelegd met toepassing van artikel 4:46 BW.

Dit betekent dat bij de uitleg moet worden gelet op de verhoudingen die het testament kennelijk wenst te regelen en op de omstandigheden waaronder het testament is gemaakt.

Erflater heeft gedaagde benoemd tot executeur en heeft de taken en bevoegdheden van gedaagde 1 uitgebreid door hem ook te benoemen tot afwikkelingsbewindvoerder.

Gedaagde is daarmee benoemd tot een zogenaamd ‘drie-sterren-executeur’.

Omtrent die taak heeft erflater in zijn testament bepaalde regelingen opgenomen onder het kopje ‘executeur en afwikkelingsbewindvoerder’.

Executele. Testamentair-executeur verplicht tot het afleggen van rekening en verantwoording? Drie-sterren-executeur. Uitleg van een testament. Informatieplicht.

De rechter oordeelt als volgt.

Onder dat kopje is bepaald dat ‘de executeur’ gehouden is om bij het einde van zijn beheer rekening en verantwoording af te leggen aan zijn erfgenamen.

De rechtbank is van oordeel dat gelet op de gecombineerde taak van gedaagde als executeur en afwikkelingsbewindvoerder en het feit dat de regeling omtrent het afleggen van rekening en verantwoording is opgenomen onder het kopje executeur én afwikkelingsbewindvoerder, het testament zo moet worden uitgelegd dat gedaagde rekening en verantwoording moet afleggen als zijn taak als ‘drie-sterren-executeur’ is geëindigd.

Die uitleg is naar het oordeel van de rechtbank ook niet in strijd met artikel 4:161 BW.

Aangezien de taak van gedaagde als executeur nog niet is geëindigd, hoeft gedaagde thans nog geen rekening en verantwoording af te leggen.

Verder verschillen partijen van mening over de vraag of gedaagde de door eiseres gewenste stukken op grond van artikel 4:148 BW aan haar over moet leggen.

In artikel 4:148 BW is bepaald dat de executeur aan een erfgenaam alle door deze gewenste inlichtingen omtrent de uitoefening van zijn taak geven moet geven.

De ratio van dit artikel brengt met zich dat de executeur zodanige inlichtingen aan de erfgenamen moet verschaffen dat zij inzicht kunnen krijgen in de wijze waarop hij het beheer voert.

De inlichtingen zijn daarmee dus beperkt tot die gegevens die voor dat doel nodig zijn.

Eiseres heeft niet onderbouwd waarom gedaagde specifiek de door haar gevorderde stukken moet overleggen om aan zijn informatieplicht jegens haar te voldoen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het recht van een erfgenaam of legitimaris op informatie over een erfenis, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.