Door onze advocaat executeur: Een erflater kan bij uiterste wilsbeschikking een of meer executeurs benoemen op grond van lid 1 van artikel 4:142 BW die zijn nalatenschap zullen beheren na zijn overlijden. De executeur moet daarvoor wel, na het overlijden van de erflater, de benoeming tot executeur aanvaarden. Hij vertegenwoordigt gedurende het beheer van de nalatenschap de erfgenamen bij de vervulling van zijn taak in en buiten rechte. Hij heeft dus veel bevoegdheden en het is belangrijk dat hij zijn taak zorgvuldig uitvoert. Indien u niet tevreden bent kunt u mogelijk het ontslag van de executeur verzoeken bij de kantonrechter. Dit kan op grond van artikel 4:149 lid 1 sub f BW. De executeur kan dit ook zelf verzoeken maar wanneer u het aan de kantonrechter verzoekt heeft u een gewichtige reden nodig.

In de onderstaande casus ging het om een nalatenschap met veel kapitaal in het buitenland. De erfgenamen verwijten de executeur dat hij zijn taken, de verkoop van goederen, het opheffen van de bankrekeningen en het laten taxeren van het huis niet vervult terwijl hij onderwijl weinig of onvolledige informatie verschaft en hoge kosten maakt. Daarnaast is bijna vijf jaar na het overlijden van erflater nog steeds geen adequate boedelbeschrijving opgemaakt. In eerste aanleg wordt het verzoek om de executeur te ontslaan afgewezen door de kantonrechter. De erfgenamen gaan in hoger beroep en stellen dat zij een patroon signaleren van vertraging en onwelwillendheid aan de zijde van de executeur. Het Gerechtshof Den Haag spreekt zich op 2 december 2015 over de zaak uit:

“Gelet daarop concludeert het hof dat de persoonlijke vertrouwensrelatie die nodig is voor een goede uitvoering van de executele, is weggevallen. Ook deze omstandigheid levert, in samenhang met het tekortschieten van de executeur in het nakomen van haar plicht, en de patstelling die over en weer tussen partijen is ontstaan en door beide partijen wordt erkend, een gewichtige reden op die het ontslag van de executeur rechtvaardigt.”

Het Gerechtshof ontslaat in zijn vonnis de executeur. De combinatie van het niet verstrekken van informatie, de plicht die de executeur heeft op grond van artikel 4:148 BW en het niet afwikkelen van de nalatenschap verstoort de relatie tussen de executeur en de erfgenamen dusdanig dat het Hof oordeelt dat er sprake is van een gewichtige reden om de executeur te ontslaan. Het komt vaker voor dat een executeur partijdig, laks of onprofessioneel handelt en dit geval kan onze advocaat executeur u bijstaan in de gerechtelijke procedure om het ontslag van de executeur te verzoeken.

Heeft u vragen over uw werkzaamheden als executeur of wilt u als erfgenaam het ontslag van een executeur vorderen neem dan contact op met onze advocaat executeur. Telefonisch op 020 -3980150 of via dit formulier.