Door onze advocaat executeur: Wanneer u onverhoopt een moeilijkheid heeft met een executeur, deze vervolgens op goede gronden door de rechter is ontslagen komt de vraag aan bod wie de plaats van de executeur moet overnemen. Veelal is in het testament opgenomen dat wanneer de benoemde executeur komt te ontbreken de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende bevoegd is een vervanger te benoemen. Dit is terug te voeren op artikel 142 van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

In het onderhavige geval (Hof Den Haag op 20 juli 2016) is dit beding opgenomen in het testament. De vervangende executeur heeft de benoeming tot executeur niet aanvaard en het Hof is daarom bevoegd om een executeur te benoemen. Er moet worden gekeken wie er benoemd zal worden als executeur in de nalatenschap. Het Gerechtshof Den Haag stelt wegens ernstig verstoorde familieverhoudingen en het feit dat niet alle belanghebbenden het eens zijn over een mogelijke kandidaat een derde partij aan als executeur. Echter is in het testament opgenomen dat de executeur geen recht heeft op loon voor zijn werkzaamheden en het Hof overweegt daaromtrent het volgende :

“Erflaatster heeft bij testament bepaald dat de executeur voor zijn werkzaamheden geen recht heeft op loon. Ingevolge artikel 4:159, derde lid, BW, kan de rechter op grond van onvoorziene omstandigheden, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de bewindvoerder, van de rechthebbende of iemand in wiens belang het bewind is ingesteld, voor bepaalde of voor onbepaalde tijd de beloning anders regelen dan bij de uiterste wil of de wet is aangegeven. Via de schakelbepaling in artikel 4:144, derde lid, BW is artikel 4:159, derde lid, BW van overeenkomstige toepassing verklaard op de beloning van een executeur.

De kantonrechter kan derhalve op grond van onvoorziene omstandigheden de beloning anders regelen dan bij de uiterste wil of de wet is aangegeven. Het begrip onvoorziene omstandigheden dient te worden begrepen in de zin van artikel 6:258 BW. Van belang is van welke omstandigheden erflater bij het instellen van de executele is uitgegaan en of hij – al dan niet stilzwijgend – met het optreden van onvoorziene omstandigheden rekening heeft willen houden (Tweede NvW, Parl. Gesch. Boek 4, p. 2098).”

Het is dus in sommige gevallen mogelijk dat in het testament is opgenomen dat een executeur niet mag worden beloond voor zijn werkzaamheden en de rechter toch beslist dat hij recht heeft op loon. Er moet dan wel sprake zijn van een onvoorziene omstandigheid. In deze zaak werd geoordeeld dat het feit dat de executeur was ontslagen en de beoogde opvolger de benoeming niet aanvaardde een onvoorziene omstandigheid was. Het zou voorts onredelijk zijn de testamentaire bepaling omtrent loon van de executeur in stand te laten. De executeur heeft in dit geval dus recht op loon. Onze advocaat executeur kan u bijstaan in uw werkzaamheden als executeur of wanneer u een geschil heeft met de huidige executeur omtrent loon, vertegenwoordiging of zijn ontslag verlangt. Kijkt u eens op onze algemene pagina over de executeur.

Heeft u vragen over een  executeur dan kunt bellen met onze advocaat executeur op: 020-3980150 of uw vragen stellen via dit formulier.