De Rechtbank Limburg heeft op 28 mei 2020 uitspraak gedaan in kort geding over de vraag of de benoeming van een nieuwe bestuurder tot de taak van de executeur behoorde.

Bij dagvaarding heeft eiseres aanvankelijk de benoeming van een door de voorzieningenrechter aan te wijzen bestuurder gevorderd.

De executeur heeft zich op het standpunt gesteld dat onder het beheer van de executeur zijn begrepen alle handelingen die voor de normale exploitatie van een onderneming dienstig kunnen zijn.

Van zijn taak maakt onder meer onderdeel uit het voeren van het beheer over de aandelen in de vennootschap (de B.V.) en het uitoefenen van het stemrecht op de aandelen in die B.V., ongeacht het voorstel waarover wordt gestemd.

Beheer door de executeur. Behoort de benoeming van een nieuwe bestuurder van een B.V. tot de taak van de executeur?

De rechter oordeelt als volgt.

De voorzieningenrechter stelt vast dat de aandelen in de vennootschap van de B.V. in de nalatenschap van moeder vallen, die nalatenschap niet is verdeeld en die verdeling, onder andere door onenigheid tussen de erfgenamen, ook niet op korte termijn valt te verwachten.

De vennootschap heeft dringend een nieuwe bestuurder nodig.

Voor de aan beheer te ontlenen bevoegdheden van de executeur kan aansluiting worden gezocht bij art. 3:170 lid 2 BW.

De executeur is dus bevoegd tot handelingen dienende tot gewoon onderhoud of tot behoud van een goed van de nalatenschap en in het algemeen handelingen die geen uitstel kunnen lijden alsmede tot andere beheershandelingen waaronder begrepen handelingen die voor de normale exploitatie van het goed dienstig kunnen zijn alsook het aannemen van aan de nalatenschap verschuldigde prestaties.

De executeur oefent het stemrecht uit op de aandelen in een N.V. of B.V.

De uitoefening van het stemrecht is steeds een beheershandeling ongeacht het voorstel waarover een stem wordt uitgebracht (Asser/Perrick 4 2017/686).

In het arrest van 23 juli 2019 (GHARL:2019:5997) heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, overwogen:

Door het overlijden van moeder had de BV geen bestuurder meer. Het was derhalve in het belang van de BV dat er een nieuwe bestuurder zou worden benoemd. In de situatie dat de aandelen van de BV allemaal in de nalatenschap vielen, die nalatenschap niet was verdeeld en die verdeling door onenigheid tussen de erfgenamen ook niet op korte termijn viel te verwachten, omvatte de beheerstaak van C in haar hoedanigheid van executeur testamentair, ook de bevoegdheid om een bestuurder van de BV te benoemen.”

De voorzieningenrechter is, gezien ook de hiervoor aangehaalde literatuur en het hiervoor aangehaalde arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, van oordeel dat het daarom de taak van de executeur is om op grond van zijn stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders tot benoeming van die nieuwe bestuurder over te gaan.

De bevoegdheid tot de benoeming van een nieuwe bestuurder voor de vennootschap ligt dus niet bij de erfgenamen; zij kunnen op dit moment geen stemrecht uitoefenen in die vergadering.

Zoals hiervoor is vermeld, heeft de executeur partijen laten weten op korte termijn over te zullen gaan tot benoeming van een bestuurder.

Hij is volgens zijn brief voornemens de heer A te benoemen.

Partijen zullen het besluit van de executeur dienen af te wachten.

Zolang de executeur in functie is als executeur, is hij bevoegd daarover te besluiten.

De betreffende vordering van eiseres zal dan ook worden afgewezen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het beheer van de executeur, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.