Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 28 februari 2019 uitspraak gedaan over de afwikkeling van een nalatenschap, over de vervanging van de executeur en over het loon van de executeur in afwijking van de regeling in het testament.

Ter mondelinge behandeling is gesproken over de afwikkeling van de nalatenschap van erflater, de uitvoering door verzoeker van de executele en de volgorde van de werkzaamheden van de executeur en de afwikkelingsbewindvoerster.

Afwikkeling nalatenschap. Vervanging executeur. Loon executeur in afwijking regeling testament. Redelijkheid en billijkheid.

De rechter oordeelt als volgt.

Verzoeker en verweerster hebben vervolgens te kennen gegeven dat zij ermee instemmen dat het hof een derde, bij voorkeur een notaris, zal benoemen tot executeur.

Erflater heeft die mogelijkheid uitdrukkelijk in zijn testament opgenomen (onderdeel M onder 2).

Zij stemmen er voorts mee in dat deze executeur recht heeft op loon tegen het voor deze notaris gebruikelijke uurtarief.

Het hof zal overgaan tot benoeming van mr. J. N, kandidaat-notaris te Utrecht, verbonden aan het kantoor E Notariaat N.V., tot executeur in de nalatenschap van erflater.

Mr. N heeft verklaard bereid te zijn die benoeming te aanvaarden. Hij zal de afwikkeling van de nalatenschap afhandelen conform de op zijn kantoor gebruikelijke werkwijze.

Erflater heeft bepaald dat de executeur voor zijn werkzaamheden geen recht heeft op loon.

De rechter kan op grond van onvoorziene omstandigheden, ook ambtshalve, de beloning anders regelen dan bij de uiterste wil of de wet is aangegeven (artikel 4:144 lid 3 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) in samenhang met artikel 4:159 lid 3 BW).

De wetgever beoogt hiermee aan te sluiten bij het begrip onvoorziene omstandigheden in artikel 6:258 BW.

Van belang is van welke omstandigheden erflater bij het instellen van de executele is uitgegaan en of hij – al dan niet stilzwijgend – met het optreden van onvoorziene omstandigheden rekening heeft gehouden (Parl. Gesch. Boek 4 Invoeringswet, p. 2098).

In dit geval is naar het oordeel van het hof sprake van onvoorziene omstandigheden in de zin van artikel 6:258 BW.

Verzoeker is ontslagen als executeur, terwijl anders dan waarvan erflater bij het instellen van de executele kennelijk is uitgegaan de verhouding tussen de erfgenamen zodanig is verstoord dat benoeming van een onafhankelijke en professionele executeur noodzakelijk is om te komen tot vereffening van de nalatenschap.

Het is in die omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar ook voor een onafhankelijke en professionele executeur toepassing te geven aan de testamentaire bepaling dat de executeur voor zijn werkzaamheden geen recht heeft op loon. Dat zou immers de vereffening van de nalatenschap onredelijk bemoeilijken.

Het hof zal in afwijking van de regeling in het testament bepalen dat de executeur recht heeft op loon en zijn werkzaamheden zal verrichten tegen het door zijn kantoor gebruikelijk gehanteerde uurtarief (volgens opgaaf door mr. N aan het hof € 293,- per uur inclusief btw).

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag over de vereffening en verdeling van een erfenis, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het ontslag van de executeur of over het loon van de executeur, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.