Van onze advocaat executeur: dat een verzoek tot ontslag van een executeur degelijk moet zijn onderbouwd, blijkt wel uit de volgende casus van de rechtbank Midden Nederland. De erfgenamen hadden het ontslag van X gevorderd omdat hij onvoldoende informatie verschafte, geen boedelbeschrijving had gemaakt en een geschil over uitkering van een voorschot had laten escaleren. Ondanks dat de kantonrechter ook op deze punten vindt dat X een onvoldoende scoort, ontslaat hij hem niet en wel om de volgende redenen:

Over de gebrekkige informatie:

‘Uit de overgelegde e-mailcorrespondentie blijkt dat de executeur vragen van erfgenamen onbeantwoord heeft gelaten, hetgeen het al aanwezige wantrouwen bij diverse erfgenamen heeft aangewakkerd. Een executeur dient duidelijk en ondubbelzinnig te communiceren, ook als een executeur niet aan een verzoek van een erfgenaam kan of wil voldoen. Dat de executeur dat niet altijd heeft gedaan, rekent de kantonrechter de executeur aan. De kantonrechter is echter van oordeel dat deze handelwijze van de executeur geen gewichtige reden is voor het ontslag van de executeur, omdat niet is gebleken dat de executeur hem wel beschikbare informatie heeft achtergehouden voor de andere erfgenamen.’

Over het ontbreken van een boedelbeschrijving:

‘Omdat verzoekers wel over informatie over de nalatenschap beschikten, inmiddels een voorlopige boedelbeschrijving is opgesteld en de executeur in het verweerschrift heeft aangegeven zich niet te verzetten tegen het verzoek tot het bevelen van een boedelbeschrijving, is de kantonrechter van oordeel dat dit stilzitten van de executeur geen gewichtige reden oplevert tot ontslag.’

Over het laten escaleren:

”De kantonrechter overweegt dat uit het stappenplan blijkt dat deze kwesties door de executeur, daarin geadviseerd en bijgestaan door de boedelnotaris, formeel en voortvarend zullen worden aangepakt. Daarbij zal het ontslag van de executeur niet bijdragen aan een oplossing op deze punten. Daarom zal de kantonrechter ook op deze grond niet overgaan tot het verzochte ontslag.’

Conclusie uit deze uitspraak is dat u zich goed voor moet bereiden op het ontslag van een executeur. Onze advocaat executeur kan u daarbij helpen, ook uiteraard bij de verdediging van een executeur. Bel: 020-3980150 of stel hier uw vraag.