Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 25 februari 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de executeur-afwikkelingsbewindvoerder wegens verkoop van de woning uit de nalatenschap voor een te lage prijs aansprakelijk was tegenover de erfgenamen.

De grieven richten zich tegen de afwijzing van de vordering met betrekking tot de door appellanten gestelde schade als gevolg van de verkoop van de woning aan de kleindochter van de erflater.

Volgens appellanten dienen de executeur-afwikkelingsbewindvoerders de nalatenschap schadeloos te stellen in verband met de te lage verkoopopbrengst van de woning

Aansprakelijkheid van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder wegens verkoop van woning voor een te lage prijs?

De rechter oordeelt als volgt.

Op de executeur is art. 4:147 BW van toepassing. In dit artikel is bepaald dat de executeur bevoegd is door hem beheerde goederen te gelde te maken, voor zover dit nodig is voor de tot zijn taak behorende voldoening van schulden van de nalatenschap en de nakoming van de hem opgelegde lasten.

Met betrekking tot de verplichtingen van een executeur, en de gevolgen van een handelen of nalaten in strijd met die verplichtingen, geldt het volgende.

“Indien in het licht van de concrete omstandigheden van het geval geoordeeld moet worden dat de executeur is tekortgeschoten in de van hem te vergen zorg, is hij, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend, aansprakelijk jegens de rechthebbenden die als gevolg daarvan benadeeld zijn. Hij is op die grond gehouden de schade van de benadeelden te vergoeden” (Hoge Raad, 21 november 2008, HR:2008:BD5985).

In het onderhavige geval heeft vader daarnaast in zijn testament een zogenoemd afwikkelingsbewind ingesteld over de erfdelen van zijn erfgenamen, met benoeming van de executeurs tot bewindvoerders.

Het testamentair bewind is daartoe uitgebreid met de bevoegdheid van de bewindvoerders om de nalatenschap te verdelen (art. 4:171 BW).

Op het testamentair bewind is art. 4:163 BW van toepassing.

In dit artikel is bepaald dat de bewindvoerder jegens de rechthebbende aansprakelijk is, indien hij in de zorg van een goed bewindvoerder tekortschiet, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.

In het testament van vader is geschreven dat hij het bewind heeft ingesteld in het belang van alle betrokkenen om te komen tot een goede afwikkeling van de nalatenschap en omdat hij zijn erfgenamen ongeschikt en onmachtig achtte om zelf in het beheer van zijn nalatenschap te voorzien.

Met inachtneming van het voorgaande is het hof van oordeel dat de executeur-afwikkelingsbewindvoerders niet hebben gehandeld als een goed executeur noch een goede bewindvoerder door de verkoop van de woning op 17 juni 2016 aan de kleindochter van de erflater tegen een koopprijs van slechts € 295.000, waardoor de erfgenamen in hun belangen zijn geschaad.

Weliswaar zijn zij als executeur op grond van art. 4:147 BW en als afwikkelingsbewindvoerder tot verkoop van de tot de nalatenschap behorende woning bevoegd, maar zij zijn in de zorg van een goed executeur-afwikkelingsbewindvoerder tekort geschoten, omdat zij daarbij niet de belangen van álle erfgenamen in acht genomen hebben, hetgeen wel vereist is. Die tekortkoming kan hen worden toegerekend.

Het hof is van oordeel dat appellanten voldoende feiten en omstandigheden hebben gesteld die het oordeel rechtvaardigen dat niet aan de zorgplicht van de executeur-afwikkelingsbewindvoerders is voldaan.

Door in de gegeven omstandigheden tot verkoop van de woning voor een koopprijs van  € 295.000,- over te gaan, is tekortgeschoten in de zorg van een goed executeur-afwikkelingsbewindvoerder.

Het bewind was door vader ingesteld voor alle betrokkenen, om te komen tot een goede afwikkeling van de nalatenschap.

Daar is het niet van gekomen.

Door in de gegeven omstandigheden tot verkoop van de woning voor € 295.000,- aan de kleindochter van de erflater over te gaan, zijn de belangen van appellanten onvoldoende behartigd en is tekort geschoten in de zorg van een goed executeur-afwikkelingsbewindvoerder

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over de verkoop van onroerend goed uit een erfenis, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.