De Rechtbank Overijssel heeft op  16 november 2020 uitspraak gedaan over een verzoek van een erfgenaam tot aanvullende informatie van de executeur.

Op 15 november 2018 is de zus van verzoeker en verweerder, X, overleden.

X heeft verweerder en A in haar testament benoemd tot executeurs.

Inmiddels is de nalatenschap afgewikkeld, maar verzoeker heeft nog een aantal vragen aan de executeurs.

Die vragen zijn in het verleden naar zijn mening onvoldoende beantwoord.

Daarom vraagt hij de kantonrechter om verweerder op te dragen allerlei stukken op te sturen.

Executele. Legitieme. Executeur en het verstrekken van informatie. Informatieplicht. Inzagerecht. Beheerstaak. Aanvullende informatie. Dwangsom.

De rechter oordeelt als volgt.

Verweerder is samen met A benoemd tot executeur van de nalatenschap.

Zij hebben allebei de benoeming aanvaard.

Verweerder heeft veel werk gehad van de afwikkeling van de nalatenschap.

Uit de verschillende mailtjes die verzoeker heeft meegestuurd met zijn verzoekschrift, maakt de kantonrechter op dat hij de erfgenamen zoveel mogelijk heeft betrokken bij de afwikkeling.

Dat was wettelijk gezien niet eens noodzakelijk.

Executeurs hebben de taak om de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen.

Zij hoeven geen toestemming voor hun handelen te krijgen van de overige erfgenamen.

Dat verweerder en A dat toch hebben geprobeerd legt de kantonrechter uit als een goede taakverrichting.

Omdat de erfgenamen geen bevoegdheid hebben om de nalatenschap af te wikkelen, zijn de executeurs achteraf verantwoording over hun handelen verschuldigd.

Zij moeten aan een erfgenaam alle gewenste inlichtingen over de uitoefening van hun taken geven, zo staat in de wet (artikel 4:148 van het Burgerlijk Wetboek).

Een nog verdergaande verplichting is die van het afleggen van rekening en verantwoording.

Daarvoor verwijst de kantonrechter naar artikel 4:151 van het BW.

De juridisch medewerker van de rechtbank heeft op 17 december 2019 per e-mail aan verzoeker gevraagd hoe de kantonrechter zijn verzoek moet opvatten, als een verzoek om rekening en verantwoording af te laten leggen door verweerder of als een verzoek om het verstrekken van inlichtingen.

Verzoeker heeft expliciet voor het laatste gekozen.

 Verzoeker wil ‘kopieën volledige berekening verdeling gelden onder de erfgenamen’.

Die kopieën zijn er niet, zo heeft verweerder tijdens de zitting verklaard.

De executeurs hebben het saldo dat nog op de bankrekening stond nadat alle schulden waren voldaan, waaronder de erfbelasting, verdeeld onder de erfgenamen.

Wat verzoeker in feite vraagt met inzage in de volledige berekening van de verdeling onder de erfgenamen is een rekening en verantwoording.

Zoals de kantonrechter hiervoor heeft toegelicht, kan zij verweerder daartoe niet verplichten, omdat het in deze zaak gaat om het verstrekken van inlichtingen.

Verweerder wil alleen de inlichtingen aan verzoeker verstrekken door hun zus inzage te bieden.

Naar verweerder meent, voldoet hij daarmee aan de wettelijke bepaling van het geven van ‘inzage’.

De kantonrechter is van oordeel dat verweerder de gevraagde inlichtingen moet verstrekken aan verzoeker, niet aan een tussenpersoon zoals C.

De kantonrechter zal de wijze waarop verweerder de verlangde inlichtingen moet verschaffen bepalen, dat staat zo in de wet (artikel 843a lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering): verweerder zal de kopieën van de koopakte en van de opdrachtbevestiging aan verzoeker moeten versturen per post of per e-mail.

Als verweerder ze verstuurt per post, moet verzoeker de kosten daarvan vergoeden die de kantonrechter begroot op € 5,00.

Verzoeker wil dat de kantonrechter voorwaarden verbindt aan zijn verzoek, omdat hij het vertrouwen geheel kwijt is.

Het is de kantonrechter niet duidelijk wat verzoeker bedoelt.

Mogelijk doelt verzoeker daarmee op de regeling over de dwangsom, die inhoudt dat verweerder een geldbedrag aan verzoeker moet betalen als hij niet op tijd aan de veroordeling voldoet.

De kantonrechter ziet voor zo’n dwangsom geen reden.

Het gaat om een beperkte inspanning die verweerder nog moet verrichten, namelijk het verstrekken van kopieën van twee stukken: de opdrachtbevestiging van Y en de koopakte van de woning van X.

Het is de kantonrechter duidelijk geworden dat beide broers het niet met elkaar eens zullen worden, maar de kantonrechter vertrouwt erop dat verweerder zonder meer aan een veroordeling door de kantonrechter zal voldoen.

Mocht hij dat evenwel nalaten, dan staat voor verzoeker de weg open om alsnog een dwangsom te vorderen in een aparte procedure (via een deurwaarder).

Verweerder wil dat de kantonrechter hem ontslag verleent als executeur.

Maar de executele is al geëindigd, de nalatenschap is geheel afgewikkeld.

De enige beheerstaak die nog resteert, is het verstrekken van inlichtingen aan verzoeker.

Omdat de beheerstaken daarna zijn beëindigd, ziet de kantonrechter geen aanleiding om verweerder te ontslaan als executeur en een nieuwe executeur te benoemen.

In zoverre wijst de kantonrechter het verzoek van verweerder daarom af.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over de informatieplicht in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.