De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur.

Ter comparitie hebben partijen overeenstemming bereikt over de afwikkeling van de nalatenschap met betrekking tot de woning.

Eiseres heeft ter comparitie verklaard dat gedaagde inmiddels rekening en verantwoording heeft afgelegd, maar dat alleen de € 11.000,- die hij heeft ingehouden op de nalatenschap nog een discussiepunt is.

De executeur heeft ter comparitie verklaard dat de vordering van € 12.500,- die hij op de erflater meent te hebben, ziet op door hem aan de erflater verstrekt kasgeld om leveranciers van de meubelzaak van gedaagde mee te kunnen betalen.

Executele. Afleggen van rekening en verantwoording door de executeur over ingehouden geldbedrag. Is de vordering een schuld van de nalatenschap? Ondeelbare rechtsverhouding.

De rechter oordeelt als volgt.

In reactie heeft eiseres verklaard dat de erflater inderdaad regelmatig in de meubelzaak van gedaagde kwam.

De gespecificeerde verklaring die gedaagde over het bedrag van € 12.500,- heeft afgelegd, is door eiseres niet inhoudelijk weersproken noch heeft zij aangeboden om haar standpunt te onderbouwen door bijvoorbeeld het horen van getuigen of dat zij anderszins kan onderbouwen dat de gespecificeerde verklaring van gedaagde ondeugdelijk is.

Gelet hierop wordt geoordeeld dat gedaagde over het op de nalatenschap ingehouden bedrag van € 11.000,- de door eiseres gevraagde inlichtingen heeft verschaft.

De vordering van eiseres tot het afleggen van rekening en verantwoording door gedaagde als feitelijk executeur van de nalatenschap zal dan ook worden afgewezen.

Dat gedaagde inlichtingen heeft verschaft over het door hem op de nalatenschap ingehouden bedrag van € 11.000,-, wil echter nog niet zeggen dat daarmee is komen vast te staan dat gedaagde een vordering van € 11.000,- op de erflater had.

Kern van het geschil betreft dus niet de ter zake door gedaagde verschafte inlichtingen, maar de vraag of de door gedaagde gepretendeerde vordering (die hij om hem moverende redenen heeft verlaagd van € 12.500,- tot € 11.000,-) een bestanddeel is van de nalatenschap van de erflater, en – bij een bevestigend antwoord op deze vraag – of gedaagde als feitelijke executeur van de nalatenschap deze vordering zelfstandig en zonder medeweten van de erfgenamen mocht verrekenen met de opbrengst van de nalatenschap.

Beantwoording van deze vragen zijn doorslaggevend voor de vraag of gedaagde het ingehouden bedrag van € 11.000,- aan de nalatenschapsboedel zal moeten terugbetalen.

Echter, eiseres vordert subsidiair betaling van die € 11.000,- aan haarzelf en niet ten behoeve van de nalatenschapsboedel.

In het licht van deze vordering heeft de rechtbank ter comparitie de advocaat van eiseres reeds voorgehouden dat bij een vordering ten behoeve van de nalatenschapsboedel alle deelgenoten (alle erfgenamen) in de gemeenschap (de nalatenschap) in deze procedure moeten zijn betrokken.

Dit is echter niet het geval.

De andere wettelijke erfgenaam is immers niet door eiseres gedagvaard.

Gelet op deze bewuste proceskeuze heeft de rechtbank het verzoek van eiseres – voor zover zij heeft bedoeld te verzoeken om de wettelijke erfgenaam alsnog te mogen dagvaarden op de voet van artikel 118 Rv – afgewezen.

Omdat de andere wettelijke erfgenaam en dus deelgenoot in de gemeenschap en in de nalatenschap niet in deze procedure is betrokken, zal eiseres niet-ontvankelijk worden verklaard in haar overige vorderingen, nu deze vorderingen zien op een processueel ondeelbare rechtsverhouding (Hoge Raad 10 maart 2017, HR:2017:411)

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het afleggen van rekening en verantwoording in het erfrecht, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.