Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het ontslag van een executeur.

De verzoekster heeft het verzoek gedaan in haar hoedanigheid van erfgenaam.

De erfgenaam verzoekt om de executeur op grond van artikel 4:149 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) als executeur te ontslaan.

Hiertoe wordt aangevoerd dat de executeur weigert om de door erflaatster gedane schenkingen te erkennen.

Ter onderbouwing van haar stelling dat het schenkingen betreft, heeft verzoekster ter terechtzitting een brief van een tante overgelegd. Ter terechtzitting heeft verzoekster betwist dat de executele is geëindigd. Er moet namelijk nog een deugdelijke boedelbeschrijving worden opgesteld en rekening en verantwoording worden afgelegd.

Verzoekster vraagt om een opvolgend professionele executeur te benoemen die een deugdelijke boedelbeschrijving opmaakt, althans die een notaris aanwijst om een notariële boedelbeschrijving op te maken.

Ook wordt verzocht om verweerder te veroordelen rekening en verantwoording af te leggen en het beheer van de nalatenschap over te dragen aan de erfgenamen.

Ontslag van de executeur. Tekortkoming? Taken van de executeur. Boedelbeschrijving. Erfbelasting.

De rechter oordeelt als volgt.

De taak van de executeur eindigt op grond van artikel 4:149 lid 1 sub a BW wanneer hij zijn werkzaamheden als zodanig heeft uitgevoerd.

Vaststaat dat verweerder de schulden van de nalatenschap heeft voldaan. Vaststaat ook dat verweerder een boedelbeschrijving heeft opgemaakt.

Met de inhoud daarvan is verzoekster het echter niet eens.

De taak van de executeur om een boedelbeschrijving op te maken is beschreven in artikel 4:146 lid 2 BW.

Daaruit blijkt niet dat de executeur tot taak heeft een boedelbeschrijving op te maken waarmee alle erfgenamen het eens zijn.

Voorts staat vast dat verweerder aangifte erfbelasting heeft gedaan en dat de aanslag erfbelasting is betaald.

Het opstellen van een dergelijke aangifte erfbelasting kan gelden als een voldoende adequate boedelbeschrijving, aldus een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 6 oktober 2016 (GHARL:2016:8011).

De rechter oordeelt daarom dat verweerder heeft voldaan aan zijn verplichting om een boedelbeschrijving te maken.

De stelling van verzoekster dat geen rekening en verantwoording is afgelegd door verweerder, wordt door hem betwist.

Ter onderbouwing daarvan legt verweerder de door hem opgemaakte rekening en verantwoording over.

Hieruit blijkt naar het oordeel van de rechter dat verweerder aan deze verplichting heeft voldaan.

Dat betekent dat de verweerder als executeur zijn werkzaamheden als zodanig heeft uitgevoerd en dat daarmee de executele is geëindigd.

Om die reden zijn de verzoeken van de erfgenaam tot ontslag van de executeur en hem te veroordelen tot het afleggen van rekening en verantwoording niet meer aan de orde.

De rechter zal deze verzoeken daarom afwijzen.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme of over het ontslag van een executeur, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.