Bij de afwikkeling van een nalatenschap kunnen de gemoederen hoog oplopen. In Friesland liep het wel heel erg uit de hand. Verzoekers hadden reeds 9 (!) keer een verzoekschrift ingediend om de kantonrechter te laten vaststellen welke claim zij hadden jegens de nalatenschap. Alle negen verzoeken waren afgewezen. Tegen geen van de beschikkingen van de kantonrechter was hoger beroep ingesteld.  Een tiende keer probeerden verzoekers de executeur te laten ontslaan en een nieuwe executeur te benoemen.

De kantonrechter constateert “dat [verzoekers] geen enkele aanspraak kunnen maken op de nalatenschap van erflater. Daardoor kunnen verzoeken strekkende tot vaststelling van dergelijke aanspraken niet meer inhoudelijk worden beoordeeld. [verzoekers] hebben dan ook geen belang bij het doen van verzoeken betreffende de (afwikkeling van de) nalatenschap“.

Eerder was al door de kantonrechter hetzelfde overwogen. Verzoekers waren niet ontvankelijk verklaard wegens strijd met het recht. In die beschikking had de kantonrechter er voorts op gewezen dat Nederland een gesloten systeem van rechtsmiddelen kent. Door dit systeem wordt (onder meer) het rechtsbeginsel gewaarborgd dat een rechtsstrijd op enig moment tot een einde dient te worden gebracht (litis finiri oportet). Dat thans, zoals hierboven overwogen, in rechte onherroepelijk vast staat dat [verzoekers] geen aanspraken kunnen maken op de nalatenschap van erflater, is een uitwerking van dit systeem.

Gelet op de eerdere beschikkingen meent de kantonrechter dat verzoekers uitvoerig zijn voorgelicht omtrent het feit dat zij geen (rechtens te respecteren) belang hebben bij het doen van verzoeken betreffende de (afwikkeling van de) nalatenschap van erflater. Het niettemin (opnieuw) indienen van een verzoekschrift betreffende de (afwikkeling van de) nalatenschap door verzoekers kan dan ook niet anders worden opgevat als een bewuste poging tot misbruik van procesrecht, aldus de kantonrechter. Verzoekers zijn niet-ontvankelijk en er komt geen zitting.

Opgemerkt wordt dat het een zaak was voor de kantonrechter, derhalve zonder verplichte advocaat. Het is heel wel mogelijk dat verzoekers in deze kwestie op enig moment wel degelijk een rechtens te respecteren belang hebben gehad, echter dat zij onvoldoende bekend waren met het erfrecht. Ook in kwesties die spelen voor de kantonrechter verdient het aanbeveling een deskundig oordeel te vragen. Onze advocaat erfrecht kan u ook in dergelijke zaken bijstaan.

Lees hier de uitspraak.