De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een executeur vanwege het nalaten van het tijdig opmaken van een boedelbeschrijving.

De kantonrechter stelt voorop dat de aanvaarding van een benoeming tot executeur vormvrij is en dat uit de uiterste wil volgt dat verweerster tot executeur van de nalatenschap van de erflater is benoemd.

De erflater heeft daarbij aan de executeur een zeer ruime bevoegdheid gegeven voor de afwikkeling van zijn nalatenschap.

De kracht van executele zit in het feit dat bij de afwikkeling van de nalatenschap en de wijze waarop de begrafenis dient te geschieden de macht wordt geconcentreerd in handen van in dit geval één persoon; de vertrouwenspersoon van erflater.

Door de concentratie van die macht is de executeur in ieder geval beheersbevoegd met uitsluiting van de, in dit geval, overige erfgenamen.

Door dit privatieve beheer is het de bedoeling van de wetgever geweest om impasses met betrekking tot de begrafenis en de boedelafwikkeling te voorkomen.

De plichten en taken van een executeur volgen onder meer uit het bepaalde in artikelen 4:146 lid 2, 4:147 en 4:148 BW.

Ontslag executeur. Nalaten van het opmaken van een boedelbeschrijving. Nodeloze kosten?

De rechter oordeelt als volgt.

Onweersproken staat vast dat de executeur (verweerster) kort na het overlijden van de erflater bekend is geworden met het testament van de erflater, dat verweerster niets met dat testament heeft gedaan en dat verweerster meer dan vijf jaar na het overlijden van de erflater met de erfgenamen contact heeft opgenomen en tekst en uitleg heeft gegeven over het verloop van de nalatenschap van de erflater.

Met inachtneming hiervan en met het feit dat verweerster geen boedelbeschrijving heeft opgemaakt, heeft verzoekster genoegzaam aangetoond dat sprake is van gewichtige redenen om verweerster als executeur te ontslaan.

Het verzoek ter zake het ontslag van verweerster tot executeur zal daarom worden ingewilligd.

De kantonrechter houdt partijen voor dat door het ontslag van verweerster tot executeur en het feit dat het testament noch de wet voorziet in een mogelijkheid om een vervangende executeur te benoemen, het aan de erfgenamen zelf is om de eventuele nog te verrichten vereffeningswerkzaamheden uit te voeren en de nalatenschap te verdelen.

Gelet op de verstandhouding tussen partijen is het wellicht raadzaam dat partijen ter zake deze nalatenschap een verzoek tot benoeming van een professionele vereffenaar bij de rechtbank indienen of zelf een gevolmachtigde aanwijzen dan wel benoemen.

Met inachtneming van het voren overwogene kan, anders dan verweerster stelt, niet geoordeeld worden dat ten aanzien van de verzoeken nodeloze kosten zijn gemaakt.

Het staat verzoekster als erfgename vrij om de gemaakte kosten in de nalatenschap te dienen, de rangorde daarvan en van de nog te maken kosten te bepalen en om te slaan over de nalatenschapsboedel.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme of over het ontslag van een executeur, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.