De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het ontslag van een executeur. Waren er gewichtige redenen voor het ontslag aanwezig?

Gewichtige redenen voor het ontslag van de executeur? Taken en bevoegdheden van de executeur.

De rechter oordeelt als volgt.

Het oordeel van de kantonrechter luidt dat van gewichtige redenen geen sprake is.

Uit de verklaring ter mondelinge behandeling van de erfgenaam volgt dat de executeur binnen een maand na het overlijden van de erflater samen met moeder een boedelbeschrijving heeft opgemaakt.

Daarmee is een van de door erfgenaam aangevoerde bezwaren, die hij ter onderbouwing van zijn vorderingen als gewichtige redenen heeft aangevoerd, aan zijn betoog komen te ontvallen.

Ten aanzien van de overige door de erfgenaam aangevoerde bezwaren, dat moeder hem desgevraagd geen inlichtingen verstrekt en geen verantwoording aan hem aflegt overweegt de kantonrechter het volgende.

Uit de stellingen van partijen volgt dat door moeder enkel nog de aandelen diende te worden overgedragen en dat moeder enkel nog de vereffeningshandelingen ter zake de inboedel diende te verrichten in die zin dat moeder die inboedel gereed zouden maken voor de verdeling van de nalatenschap.

Voorts staat vast dat moeder de inboedel heeft laten taxeren, dat de erfgenaam lijsten van die taxatie heeft, dat moeder de erfgenaam meermaals heeft uitgenodigd om aan te geven welke goederen hij (tegen een geldelijke vergoeding ten behoeve van de boedel van de nalatenschap) wenste te ontvangen en dat moeder de erfgenaam in de gelegenheid heeft gesteld om die goederen op te halen.

Uit het voorgaande volgt dat de taken in het kader van de vereffening, op het te gelde maken van de inboedelgoederen na zijn voltooid en dat de nalatenschap thans grotendeels gereed ligt voor verdeling.

Zonder nadere toelichting die de erfgenaam niet, althans onvoldoende, heeft gegeven oordeelt de kantonrechter dat de vragen van de erfgenaam betrekking hebben op de verdeling van de nalatenschap en pas bij de verdeling aan de orde komen. Daar gaat de onderhavige procedure niet over.

Wat het afleggen van rekening en verantwoording betreft heeft moeder dat in zoverre al gedaan in de dagvaarding tot verdeling van de nalatenschap van 3 oktober 2018 die moeder en de erfgenaam bij de rechtbank te Amsterdam aanhangig hebben gemaakt.

Over de nog niet te gelde gemaakte inboedel kan moeder dat nog niet zodat dat geen verdere beoordeling behoeft.

Dat over de verdeling tussen partijen geschil bestaat maakt niet dat moeder haar taken en plichten ten aanzien van de rekening en verantwoording heeft verzaakt.

Dat geldt ook voor de vragen “wat moeten we nu doen, wat gaan we doen en wat resteert dan nog?” die de erfgenaam door moeder beantwoordt wenst te zien.

Met inachtneming van al het vorenstaande kan dus niet worden geoordeeld dat moeder haar taken, in haar hoedanigheid van executeur heeft verzaakt.

Moeder kan en moet zelfs in het kader van de nog te verrichten vereffeningswerkzaamheden de inboedel nog te gelde maken om de opbrengst daarvan toe te voegen aan de saldi van de bankrekeningen teneinde over te kunnen gaan tot verdeling van de nalatenschap.

In dat kader en met inachtneming van het in de eerste volzin overwogene ziet de kantonrechter geen grond tot het verbieden van het verrichten van enige (rechts)handeling door moeder ten aanzien van de nalatenschapsboedel.

De kantonrechter hecht er aan te melden dat de aanwijzing bij testament van moeder tot executeur en tot afwikkelingsbewindvoerder er toe leidt dat moeder als een zogenoemde “drie sterren executeur” heeft te gelden. Dat betekent dat moeder ook (zelf) over mag gaan tot het verdelen van de nalatenschap.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over een afwikkelingsbewind van de executeur, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.