Monthly Archives: juli 2018

Onrechtmatige daad executeur? Exceptio plurium litis consortium. Oproeping van de overige erfgenamen in het geding op de voet van artikel 118 Rv.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 16 mei 2018 uitspraak gedaan over een vordering van een erfgenaam tegen de executeur en de exceptio plurium litis consortium. De rechter gelast de oproeping van de overige erfgenamen op de voet van artikel 118 Rv. Eisers en gedaagde zijn de kinderen van moeder. De vader [...]

Door | 30 juli 2018

Executeur. Rekening en verantwoording. Invordering van een dwangsom. Vraag is of voldoende rekening en verantwoording door de executeur is afgelegd als in het vonnis bedoeld.

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 29 mei 2018 uitspraak gedaan over de invordering van dwangsommen. Vraag of al dan niet rekening en verantwoording door de executeur is afgelegd als in het vonnis bedoeld. De rechter oordeelt dat er is gehandeld overeenkomstig doel en strekking Het gaat in de kern van [...]

Door | 23 juli 2018

Geen vernieting testament: de pastoor erft als enige

In deze zaak heeft erflaatster enkele jaren voor haar dood haar testament gewijzigd. Daar waar eerst de neefjes en nichtjes erfgenaam waren, werd dat naderhand -als enige- de pastoor. De pastoor was ook benoemd tot executeur. De familie accepteert het niet en wil dat het testament nietig wordt verklaard dan wel vernietigd wordt.  Er wordt uitvoerig [...]

Door | 18 juli 2018

Tekortschieten van de executeur? Onrechtmatige daad?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 29 mei 2018 uitspraak gedaan over het tekortschieten van een executeur: was sprake van een onrechtmatige daad? De erfgenamen hebben in eerste aanleg veroordeling van de executeur gevorderd tot het afleggen van rekening en verantwoording ex artikel 4:151 BW juncto artikel 4:161 BW en het [...]

Door | 17 juli 2018

Afleggen van rekening en verantwoording door de erfgenaam-executeur? Volmacht.

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 juni 2018 uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording door een erfgenaam-executeur in een nalatenschap. In 2014 is overleden de erflaatster, hierna te noemen ‘de erflaatster’. De erflaatster is gehuwd geweest, welk huwelijk door het overlijden van laatstgenoemde in 1981 is ontbonden. Uit [...]

Door | 9 juli 2018

Ontslag executeur nalatenschap wegens gegronde reden tot wantrouwen door onvoldoende naleving informatieplicht jegens erfgenamen.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 13 juni 2018 uitspraak gedaan over het ontslag van een executeur wegens gegronde reden tot wantrouwen door onvoldoende naleving van de informatieplicht jegens de erfgenamen. De erfgenamen verzoeken de kantonrechter om de executeur in zijn hoedanigheid van executeur te ontslaan als executeur van de nalatenschap van [...]

Door | 2 juli 2018